سرآغاز

درباره ی نگریستن

 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6612 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_1.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6613 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_1.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 3107 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 13613 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_1.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 14701 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6685 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 13984 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 19158 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 4962 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_1.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 18128 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT node_data_field_gallery_image.field_gallery_image_fid AS node_data_field_gallery_image_field_gallery_image_fid, node_data_field_gallery_image.field_gallery_image_list AS node_data_field_gallery_image_field_gallery_image_list, node_data_field_gallery_image.field_gallery_image_data AS node_data_field_gallery_image_field_gallery_image_data, node.nid AS nid, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, RAND() AS _random FROM node node LEFT JOIN content_type_picture node_data_field_gallery_image ON node.vid = node_data_field_gallery_image.vid WHERE (node.status = 1) AND (node.type in ('picture')) ORDER BY _random ASC LIMIT 0, 1 in /home/anthropo/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query_default.inc on line 1150.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 21642 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 15475 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6168 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 5985 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 10809 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 4493 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT node_revisions.body AS node_revisions_body, node_revisions.format AS node_revisions_format, RAND() AS _random FROM node node LEFT JOIN node_revisions node_revisions ON node.vid = node_revisions.vid WHERE (node.type in ('phrases')) AND (node.status = 1) ORDER BY _random ASC LIMIT 0, 1 in /home/anthropo/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query_default.inc on line 1150.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 16102 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_6105_0.MYI' (Errcode: 28) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 9573 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/anthropo/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
گروه کتاب و رسانه
Ketab- negaristan.JPG

برجر، جان(1380)، درباره ی نگریستن، ترجمه ی فیروزه مهاجر، تهران: نشر آگه.
نگریستن عملی است که هر فرد بدون آن که به آن بیندیشد، آن را در حالات و تصویرهای مختلف با عامل بیرونی ای به نام چشم انجام می دهد. نگریستن همواره جایگاه مهمی در میان دیگر منافذ حیات درونی انسان به دنیای بیرون داشته و در دوره های تاریخی گوناگون تا به امروز که نگریستن به امری مهم در تربیت نگاه انسان ها بدل شده حضوری موثر داشته است.
دنیای تصویر امروزه به دلیل پیچیدگی ها و گستردگی هایش، با ورود امکاناتی برای ثبت و ساخت تصاویر هم چون دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، رایانه ها، شبکه های تلوزیونی و اینترنتی و...، نیازمند شناختی عمیق برای فهم درست و راستین دنیای پیرامون است. از زمانی که انسان های اولیه بر روی تنه ی غارها و سنگ ها تصاویری از خیال و واقعیت زندگی اشان را حک می کردند، در تمام دوران های گوناگون و به شیوه های مختلف و تا زمان حال که با انباشتی از تصایر از سراسر جهان روبروئیم و هر فرد خود می تواند در طول زندگی اش به میزان بسیار زیادی از تصاویر را ببیند و جمع آوری کند، به اندازه ای تصویر، از هر نوع آن، وجود دارد که با مطالعه ی آن ها می توان نگاهی صحیح تر و کاراتر به امر نگریستن یافت.

از میان منابع با ارزشی که در این زمینه ما را یاری می کنند، کتاب «درباره ی نگریستن» نوشته ی جان برجر – نقاش انگلیسی و منتقدی موثر در زمینه ی هنر با بینشی تاریخی و سیاسی – از این دست است که در 1980 در لندن به زیر چاپ رفته است. این کتاب شامل بخش هایی است که به موضوعاتی جالب توجه و نقد و تحلیل آثار برخی هنرمندان و دیدگاه هایشان می پردازد. این کتاب با دقت و ظرافتی موشکافانه به ما می آموزد که در هنگام دیدن و مشاهده ی یک تصویر چگونه می توانیم پی به واقعیت های موجود در آن ببریم. در بخشی از کتاب می خوانیم:
«روزنامه ها اکنون عکس های جنگی خشن چاپ می کنند، چون تاثیر این عکس ها، جز در مواردی نادر، آن چیزی نیست که قبلا تصور می شد. روزنامه ای مثل ساندی تایمز به چاپ عکس های تکان دهنده درباره ی ویتنام یا درباره ی ایرلند شمالی ادامه می دهد و در ضمن از لحاظ سیاسی حامی سیاست هایی است که مسئول این خشونت اند. به این دلیل باید بپرسیم: این قبیل عکس ها چه تاثیری دارند؟
بسیاری بر این عقیده اند که چنین عکس هایی ما را به طرز تکان دهنده ای به یاد واقعیت می اندازند، واقعیت زنده در پس انتزاع های نظریه های سیاسی، آمار کشته شدگان یا بولتن خبری. همچنین کسانی ممکن است بگویند چنین عکس هایی روی پرده ی سیاهی چاپ شده که در برابر آن چه ترجیح می دهیم فراموش کنیم یا نمی خواهیم بدانیم کشیده شده است. طبق گفته ی این افراد مک کولین چشمی است که نمی توانیم ببندیم. اما این عکس ها ما را وادار به دیدن چه چیز می کند؟
آن ها نفس ما  را بند می آورند. سر راست ترین صفتی که می توان درباره ی آن ها به کار برد این است که بگوییم گیرا هستند. ما مقهور این عکس ها می شویم. (من خوب می دانم افرادی هم هستند که از آن ها سرسری می گذرند، اما درباره ی آن ها هیچ چیز نمی توان گفت.)
ضمن آن که به عکس ها نگاه می کنبم، لحظه ی رنج فردی دیگر ما را فرا می گیرد. ما یا از اندوه لبریز می شویم یا از خشم. اندوه پذیرش بخشی از رنج دیگری بی هیچ فایده ای است، و خشم عمل را بر می انگیزد. ما سعی می کنیم از لحظه مجددا به درون زندگی خود بازگردیم. چون چنین می کنیم، تضاد به قدری است که باز از سر گرفتن زندگی به نظرمان واکنشی نامناسب با آنچه لحظه ای قبل دیده ایم جلوه می کند....» (ص: 59)

فهرست کتاب؛

چرا به حیوانات نگاه کنیم؟

کاربردهای عکس
کت و شلوار عکس
عکس های عذاب
پل استراند
کاربردهای عکس

لحظه های زیسته
بدوی و حرفه ای
می یه و روستایی
شاکر احمد و جنگل
لوری و شمال صنعتی
رالف فازانلا و شهر
لاتور و اومانیسم (انسان مداری)
فرانسیس بیکن و والت دیسنی
رکن ایمان
بین دو کلمار
کوربه و ژورا
ترنر و دکان سلمانی
روئو و حومه های پاریس
مگریت و ناممکن
هالس و ورشکستگی
جکومتی
رومن لورکه
مزرعه

::

مطالب مرتبط در انسان شناسی و فرهنگ؛

1.    مشاهده:
http://anthropology.ir/node/2038

2.    عکاسی: از اتوپیا تا دیستوپیا:
http://anthropology.ir/node/3046

3.    عکاسی و مسئله ی نگاه:
http://anthropology.ir/node/5632

4.    عکاسی اتنوگرافیک:
http://anthropology.ir/node/1292

5.    مبادی سواد بصری:
http://anthropology.ir/node/1948

::

Share this
تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.