موسیقی مذهبی شیعیان ایران

جهانگیر نصری اشرفی

مفهوم موسیقی دینی و مذهبی:
موسیقی دینی:

موسیقی دینی مشخصاً به آن دسته از الحان و آوازهایی اطلاق می‌شود که از ماهیت دینی برخوردار بوده و در حقیقت باز خوانی و گوشزد کردن راهکارهای شرعی و یادآوری مستمر اصول و مبانی دین به پیروان و مؤمنان ‌باشد.
ادبیات و متن موسیقی دینی مستقیماً از کتبی مشهور به کتاب‌های آسمانی و الهی اخذ می‌شود.
صوت تلاوت قرآن در اسلام، را گاه در رده‌بندی موسیقی دینی قرار داده اند. در این میان برخی از انواع آوازهایی که ماهیت متون و ادبیات آنها به صورت آشکار مإخوذ از کتاب دینی بوده و یا مرتبط با مراسم، مناسک و عبادات شرعی پذیرفته شده بین پیروان همه مذاهب و فوق‌و نحل یک دین است، نیز در طیف موسیقی دینی قرار می‌گیرد. این‌گونه الحان در قیاس با موسیقی مذهبی از شمار و تنوع محدودتری برخوردارند. لازم به ذکر است که در اسلام استفاده از هرگونه ساز در اجرای موسیقی دینی، صراحتاً نهی گردیده و اجرای این‌گونه موسیقی تنها مبتنی بر انواع و رسیون‌های آوازی است.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 6342.doc70.5 KB