آموزش قلم زنی

گروه کتاب و رسانه

آموزش قلم زنی، ولی الله رمضانی، آذربرزین، 1380،  جلد اول، 168 صفحه.
قلمزنی، از هنرهای سنتی ایران ، با قدمتی بیش ازسه هزار سال است که یادآور فرهنگ وتمدن ایرانی است. این فعالیت، امری انفرادی محسوب می شود که عبارت است  ازتزیین وکندن نقوش بروی اشیای فلزی بویژه مس ، طلا ،نقره وبرنج  به عبارت دیگر ایجاد خطوط ونقوش بوسیله قلم یا ضربه جکش بروی اشیا فلزی.

این کتاب که حاصل مطالعات وکوششهای نظری وعملی رساله دکتری، ‏‏‏آقای ولی الله رمضانی  است در سه جلد تهیه شده است که تا کنون فقط جلد اول آن به چاپ رسیده است .در این جلد از این کتاب که اولین کتاب در زمینه آموزش قلم زنی محسوب می شود،نویسنده کوشیده است با دیدی توصیفی به آموزش گام به گام این هنر ایرانی به زبانی بسیار ساده بپردازد،همچنین استفاده ازطرح ها ونمونه های متعدد در کتاب برسادگی آن افزوده است .

دکتر ولی الله رمضانی دارای PHD  دررشته انسان شناسی از دانشگاه پاریس می باشد وهم اکنون عضو هیت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم سبزوار است.حوزه مطالعاتی ایشان انسان شناسی تکنیک است و پایان نامه ایشان با عنوان "تکنیک های قلم زنی در ایران"  نیز در هم حوزه کار شده است که به شیوه ای علمی و با نگرشی انسانشناسانه سعی در معرفی این هنرایرانی کرده است، ایشان در ضمن بررسی این هنر به بررسی و نقد نظام آموزشی سنتی و مدرن ایران در ارتباط با تکنیکها می پردازد.

rezagharbi@yahoo.com


نوشته های دکتر ولی الله رمضانی  در انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/664

http://anthropology.ir/node/663

http://anthropology.ir/node/113

موسی الرضا غربی