نقشه قومی آسیای میانه

آسیای میانه یکی از پیچیده ترین ترکیب های قومی را در جهان دارد. کشورهای این منطقه که پیش از قرن نوزدهم عمدتا جزو مناطق تحت پوشش دولت مرکزی و امپراتوری های ایرانی بودند، در طول این قرن به دلیل شکست های نظامی متعدد ایران از روسیه، این مناطق از زیر قدرت کشور ما خارج شدند و زیر سلطه روس قرار گرفتند. پس از انقلاب روسیه این کشورها به ظاهر استقلال یافتند و در قالب «اتحاد جماهیر شوروی» ، جمهوری هایی «متحد» با روسیه را تشکیل می دادند. اما از ابتدای پایه گذاری دولت شوروی ، سیاست استالینی مبتنی بر تعریف خاصی که از «ملیت» داشت، در عین حال که این کشورها را به شکل صوری دارای حقوق سیاسی می شمرد، شروع به روسی کردن آنها از یک سو و تغییر ترکیب قومی آنها با جا به جایی های مهاجرتی اقوام مختلف درونشان ، از سوی دیگر، کرد. نتیجه ترکیبی بود بسیار پیچیده و خطرناک که پس از فروپاشی شوروی تا سال ها این منطقه را در جنگ و تنش فرو برد و هنوز نیز به پایان نرسیده است. در این نقشه ترکیب قومی منطقه در ابتدای سال های 2000 مشاهده می شود. برای مشاهده دقیق نقشه وارد آدرس این تارنما شده و از کلید های بزرگ کردن استفاده کنید.

ورود به نقشه در ویکی مدیا
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Asia_Ethnic.jpg