مجله علمی-پژوهشی توسعه روستایی

گروه کتاب و رسانه

مجله علمی-پژوهشی توسعه روستایی، شماره پیاپی 36، دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، مدیر مسئول: دکتر غلامرضا جمشیدیها، سردبیر: دکتر مهدی طالب، صاحب امتیاز و ناشر: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، تلفن:88012524
مجله توسعه روستایی مجله ای دانشگاهی است که تحقیقات بنیادی، کاربرردی و توسعه ای در حوزه روستا را منتشر می کند. هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافته های پژوهشی و نظری محققان در کشور است.
شماره ی 36 این مجله شامل مطالب زیر است:
سخن سردبیر/ مهدی طالب
تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران/ مصطفی ازکیا، غلامرضا غفاری
بررسی مقایسه ای وضعیت گذشته و حال فعالیت های اقتصادی زنان روستایی در خانواده(روستای میانده از توابع شهرستان صومعه سرا، گیلان) / سید احمد فیروزآبادی، مهدی نایه در
چالش های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی/ حسین ایمانی جاجرمی، علیرضا کریمی
ریشه یابی نزاع های دسته جمعی( روستاهای کویچ و افشرد از توابع بخش خواجه در آذربایجان شرقی) / هوشنگ نایبی، تقی جسورخواجه
بررسی نگرش های اجتماعی روستاییان نسبت به مشارکت اجتماعی( روستای دشه از توابع پاوه) / حسین دانش مهر، رشید احمدرش
ارزیابی پهنه بندی روستاهای در معرض خطر سیلاب با استفاده از مدل...(روستاهای حوزه گرگانرود)/ عبدالرضا رکن الدین افتخاری، طاهره صادقلو، علی احمدآبادی، حمدالله سجاسی قیداری