درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین

گروه کتاب و رسانه

درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، نگرش دموکراتیک به سیاست؛ نویسنده لزلی جیکوبز؛ ترجمه مرتضی جیریایی؛ چاپ اول 1386؛
ماهیت حکومت دموکراتیک چیست؟
چرا افراد از نظر اخلاقی ملزم به تبعیت از حکومت دموکراتیک اند؟
عدالت اجتماعی در دولت دموکراتیک چیست؟
این سه پرسش برای فلسفه سیاسی نوین اهمیت زیادی دارد. پاسخ نویسنده کتاب به این پرسش ها به منزله درآمدی است بر برخی از مسائل و امور بنیادی در فلسفه سیاسی نوین.
لزلی جیکوبز در این کتاب نظریه ای در باب اخلاق سیاسی دموکراتیک، به نام نگرش دموکراتیک به سیاست، مبتنی بر نظریه های فیلسوفان سیاسی معاصر ارائه می کند. بر اساس این نظریه حق حاکمیت حکومت دموکراتیک مشروط به آن است که این حق طبق الزامات عدالت اجتماعی اعمال شود.
مباحث مطرح شده در کتاب به طور خلاصه بدین ترتیب است: مدل های حکومت دموکراتیک و نظریه های وظیفه سیاسی، بررسی شماری از مدل های دموکراسی، دفاع از تصمیم گیری های جمعی حکومت یا دولت دموکراتیک، بررسی انتقادی نظریه های مختلف درباره التزام افراد به پیروی از حکومت دموکراتیک، نقش عدالت اجتماعی در نگرش دموکراتیک به سیاست، تبیین جذابیت زبان حقوق برای مباحث مربوط به عدالت اجتماعی در فلسفه سیاسی نوین، تعیین جایگاه آزادی فردی در دولت دموکراتیک، نابرابری های اقتصادی به مثابه مسئله بنیادی نگرش دموکراتیک نوین، و بررسی احیای مضمون های جماعت گرایانه در فلسفه سیاسی نوین.
نویسنده با ارائه تفسیر خاصی از اخلاق سیاسی دموکراتیک و توصیف و نقد نظریه ها و اندیشه های دیگران، خوانندگان را تشویق می کند و قادر می سازد تا دیدگاه های او را مورد بحث قرار دهند و نگرشی دموکراتیک و خاص خود نسبت به سیاست شکل دهند.

فهرست مطالب
فصل اول: درآمد
بخش یکم: دموکراسی و اقتدار
فصل دوم: مدل های دموکراسی
فصل سوم: وظیفه سیاسی
بخش دوم: عدالت اجتماعی
فصل چهارم: اهمیت حقوق
فصل پنجم: جایگاه آزادی
فصل ششم: برابری اقتصادی
فصل هفتم: جماعت دموکراتیک

نشر نی؛ تلفن 88004658

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی