ژان ژاک روسو

ژان ژاک روسو: نگونبختی افراد در آن است که وقتی با یکدیگرند، تنها هستند و وقتی تنهایند، با دیگران.