بازی های کهن در ایران

گروه کتاب و رسانه ها

بازی های کهن در ایران، علی بلوکباشی – تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1386.
بازی های کهن در ایران کار دیگری است از سری کتاب های "از ایران چه می دانم" دفتر پژوهش های فرهنگی. مولف کتاب، علی بلوکباشی، محقق، نویسنده و استاد بزرگ در عرصه زبان شناسی و فرهنگ عامه ، دارنده دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه آکسفورد، در بخشی از مقدمه  کتاب خود در ارتباط با اهمیت جایگاه بازی در فرهنگ چنین می نگارد: " بازی مانند موسیقی، رقص، نقاشی و شعر صورتی فرهنگی دارد و همچون یک رفتار اجتماعی، شکل و محتوای فرهنگی آن، با شکل و محتوای فرهنگی جامعه ای که در آن پدید آمده و به کار می رود، تطبیق می کند." (پیش سخن، ص9)
فهرست عناوین کتاب، با رجوع به پیشگفتار مولف به این شرح است؛ "مطالب متن کتاب، به جز پیش سخن و سخن پایانی در شش فصل فراهم آمده است. فصل نخست به توضیح خاستگاه بازی ها و طبقه بندی آنها به طور کلی و بر اساس زمینه تاریخی و ویژگی های ساختاری، موضوعی، روان شناختی و تعلیم و تربیتی و مانند آن، و شرح برخی طبقه بندی های کلی و رایج بازی و بازی های کهن و سنتی ایران می پردازد. در پنج فصل دیگر به بررسی تاریخی و تحلیل اجتماعی پنج بازی تاب بازی، سرمامک بازی، دوالک بازی، ترنا بازی و گنجفه بازی پرداخته شده است." (پیش سخن، 12)

تلفن  ناشر:  88821364 – 8830248

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی