ژان پل سارتر

ژان پل سارتر: میان دیگری و من، نیستی فاصله می اندازد. این نیستی نه از من ریشه می گیرد،  نه از دیگری و نه از رابطه متقابل دیگری و من؛ بلکه بر عکس، این نیستی  از ابتدا، پایه هر گونه رابطه ای میان دیگری و من است ( هستی و نیستی)