فرهنگ‎نگاره‎ای نمادها در هنر شرق و غرب

...

فرهنگ‎نگاره‎ای نمادها در هنر شرق و غرب،  جیمز هال، ترجمة رقیه بهزادی، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ سوم 1387،  433 ص.
رمزپردازی یا نمادگرایی یک ابزار دانش کهن و قدیمی‎ترین و اصولی‎ترین بیان مفاهیم است. نمادگرایی در طی زمان‎ها و قرون به دست آمده و در تفکرات و رؤیاهای نژادهای مختلف جا گرفته است و در فراسوی مرزهای ارتباطی جای دارد. نما، اندیشه را برمی‎انگیزد و انسان را به گسترة تفکر بدون گفتار رهنمون می‎شود و این ترجمان کوششی است جهت دست‎یابی و تجسم مفاهیمی که از ورای ابهامات انسان را احاطه کرده است؛ برخلاف علامت (signe) که یک نشان قراردادی است و عین و ذهن نسبت به هم بیگانه‎اند.
جیمز هال در این کتاب به بررسی زبان نمادها در هنر می‎پردازد و نشان می‎دهد که چگونه اشیای آشنا و معمول در نقاشی، طراحی و تندیس‎سازی غالبا مفهوم عمیق‎تری دارند. تعبیر این زبان، بررسی بسیار جالب‎توجهی است. در این فرهنگ که حاوی حدودا 600 تصویر نیز است ابزار مهمی برای دانشجویان هنرهای شرقی و غربی، به ویژه در زمینة بررسی‎های تطبیقی، است. همچنین راهنمایی ضروری برای دیدارکنندگان از موزه‎ها و تالارهای هنری می‎باشد.

فهرست کتاب:
پیشگفتار مترجم
یادداشت
پیشگفتار
نمادهای انتزاعی
جانوران
هنرهای دستی
زمین و آسمان
بدن و جامة آدمی
گیاهان
پیوست