فرهنگ اساطیر و داستان‎واره‎ها در ادبیات فارسی

...

فرهنگ اساطیر و داستان‎واره‎ها در ادبیات فارسی، دکتر محمدجعفر یاحقی، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم 1388، 968 ص.
فرهنگ حاضر بر آن است تا به شیوه‎ای تحقیقی، و مستند به منابع و مدارک مربوط، نشان دهد که اولا فرهنگ و شعر و ادب فارسی، در ورای اشارات و تلمیحات و رموز و مظاهر گوناگون ، بر چه پشتوانة سرشاری از اندیشه و ادراک تکیه دارد؛ ثانیاً روشن کند که درک ابعاد هنری و غنای فرهنگی آن، بدون اطلاع از این اشارات و کنایه ها و اسرار و رموز ممکن نیست و به عنوان وظیفة نهایی خویش، دانشجویان و معلمان  و پژوهندگان ادب فارسی را در دست یافتن به این دقایق و گشودن برخی مشکلات، که در این رهگذر، خاصه هنگام رجوع به متون مختلف رخ می‎نماید یاری دهد.
در این فرهنگ که به صورت الفبایی عرضه می‎شود، عنوان‎ها و موضوعات، بیشتر براساس رابطة آن‎ها با قلمرو فرهنگ و ادبیات فارسی بعد از اسلام مطرح شده‎اند. گذشته از این، با تکیه بر اصول تحقیق، تا حد ممکن از بحث‎های خشک و بی‎روح لغوی و مسائل جنبی پرهیز کرده و کوشیده شده است در تمام مدخل‎ها لب مطلب توام با لطف بیان روی کاغذ بیاید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی