فرهنگ اساطیر و داستان‎واره‎ها در ادبیات فارسی

...

فرهنگ اساطیر و داستان‎واره‎ها در ادبیات فارسی، دکتر محمدجعفر یاحقی، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم 1388، 968 ص.
فرهنگ حاضر بر آن است تا به شیوه‎ای تحقیقی، و مستند به منابع و مدارک مربوط، نشان دهد که اولا فرهنگ و شعر و ادب فارسی، در ورای اشارات و تلمیحات و رموز و مظاهر گوناگون ، بر چه پشتوانة سرشاری از اندیشه و ادراک تکیه دارد؛ ثانیاً روشن کند که درک ابعاد هنری و غنای فرهنگی آن، بدون اطلاع از این اشارات و کنایه ها و اسرار و رموز ممکن نیست و به عنوان وظیفة نهایی خویش، دانشجویان و معلمان  و پژوهندگان ادب فارسی را در دست یافتن به این دقایق و گشودن برخی مشکلات، که در این رهگذر، خاصه هنگام رجوع به متون مختلف رخ می‎نماید یاری دهد.
در این فرهنگ که به صورت الفبایی عرضه می‎شود، عنوان‎ها و موضوعات، بیشتر براساس رابطة آن‎ها با قلمرو فرهنگ و ادبیات فارسی بعد از اسلام مطرح شده‎اند. گذشته از این، با تکیه بر اصول تحقیق، تا حد ممکن از بحث‎های خشک و بی‎روح لغوی و مسائل جنبی پرهیز کرده و کوشیده شده است در تمام مدخل‎ها لب مطلب توام با لطف بیان روی کاغذ بیاید.