فرهنگ فارسی به فارسی، انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

از این فرهنگ می توانید به سادگی برای یافتن معانی  واژگان فارسی و انگلیسی و تبدیل آنها به یکدیگر استفاده کنید. 

http://www.farsilookup.com/