هنر مدرنیسم

...

هنر مدرنیسم،  ساندرو بکولا، سرویراستار، ترجمه  روبین پاکباز، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر
چاپ اول ، 387/ 584 ص.
هنر مدرنیسم، مهم ترین کتاب بکولا، حاصل ده سال پژوهش روشمند است. مؤلف یک دوره دویست ساله از تاریخ غرب (دهه 1790 تا دهه 1990) را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تحولات موازی در علم، فلسفه، سیاست و تاریخ اجتماعی سده بیستم را پی می گیرد و بر وجوه ارتباطی آن ها و پیوندشان با جریان هنر این دوران تأکید می کند. پژوهش گسترده او نه فقط سبک ها و جنبش های هنری، بلکه همچنین خصوصیات زندگی و آثار بسیاری از هنرمندان سده های نوزدهم و بیستم را دربر می گیرد.

فهرست کتاب:
یادداشت ویراستار
مقدمه
تزهای اصلی
بخش نخست: پارادایم جدید
پایان عصر مدرن
واقعیت تصویری و آغاز مدرنیسم
واقعیت نامشهود و زیبایی شناسی کلیت
پارادایم جدید در جهان نگری عصر مدرن
بخش دوم: بحران و بازسازی
بحران و بازسازی
طغیان سیاسی علیه فکر مدرنیستی
پیروزی و کامیابی
بخش سوم: تجزیه و زوال
ازدست رفتن واقعیت: پایان مدرنیسم
فهرست اعلام
کتاب شناسی