هنر مدرنیسم

...

هنر مدرنیسم،  ساندرو بکولا، سرویراستار، ترجمه  روبین پاکباز، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر
چاپ اول ، 387/ 584 ص.

هنر مدرنیسم، مهم ترین کتاب بکولا، حاصل ده سال پژوهش روشمند است. مؤلف یک دوره دویست ساله از تاریخ غرب (دهه 1790 تا دهه 1990) را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تحولات موازی در علم، فلسفه، سیاست و تاریخ اجتماعی سده بیستم را پی می گیرد و بر وجوه ارتباطی آن ها و پیوندشان با جریان هنر این دوران تأکید می کند. پژوهش گسترده او نه فقط سبک ها و جنبش های هنری، بلکه همچنین خصوصیات زندگی و آثار بسیاری از هنرمندان سده های نوزدهم و بیستم را دربر می گیرد.

فهرست کتاب:
یادداشت ویراستار
مقدمه
تزهای اصلی
بخش نخست: پارادایم جدید
پایان عصر مدرن
واقعیت تصویری و آغاز مدرنیسم
واقعیت نامشهود و زیبایی شناسی کلیت
پارادایم جدید در جهان نگری عصر مدرن
بخش دوم: بحران و بازسازی
بحران و بازسازی
طغیان سیاسی علیه فکر مدرنیستی
پیروزی و کامیابی
بخش سوم: تجزیه و زوال
ازدست رفتن واقعیت: پایان مدرنیسم
فهرست اعلام
کتاب شناسی

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی