معماری وفرهنگ، شماره 36

...

معماری وفرهنگ، شماره 36، سال یازدهم، ویژه ساختمان های بلند و مسکونی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، تابستان 1388.
معماری و فرهنگ، مجله ای تخصصی است که در قطع بزرگ و در استانداردهای بین المللی مجلات معماری با صفحه آرایی و عکس های بسیار زیبا و نقشه هاس کاربردی هر بار به یک موضوع ویژه اختصاص دارد. در این نشریه که در تدوین و انتشار آن از هیئت تحریریه ای چند رشته ای  از جمله در حوزه های علوم اجتماعی، معماری، شهرسازی و غیره استفاده می شود. دکتر حسین سلطانزاده ، سردبیر، توانسته است با انتشار منظم نشریه معتبر و بسیار قابل استفاده را به فرهنگ دوستان عرضه کند. از جمله مقالات این شماره می توان به مروری بر بلند مرتبه سازی در ایران (آتیسا مقصودی)، بررسی مفهوم فضا و زمان در طراحی برج ها( زهرا عباسی)، پیدایش معماری بلند مرتبه ها و هویت ملی در ترکیه(جمال الدین صهیلی) ، برج های اروپا (ندا ضیاء بخش) ، هنر ساخت و ساز در فضا، بررسی ساختاری روند برج سازی در روسیه و چین(پریسا دراج)، پیوند گذشته و حال در طرح های مسکونی راج روال (هاشم هاشم نژاد و شیرین آقایان)، برج های مسکونی نمک آبرود(امیر فرضی) زیبایی های معمار ایران، مدرسه خان در شیراز(حسین سلطانزاده) و ... نام برد.
آدرس:
خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه یگانه، شماره 229.
تلفن:
 88302482 - 8821364