تاریخ پوشاک در ایران

...

تاریخ پوشاک در ایران، نگرشی بر پوشاک ایرانیان از هراه پنجم پیش از میلاد تا اواخر دوره هخامنشی، پریچهر رحیمی، تهران، دانشگاه هنر، 1385.
این کتاب در قطع بزرگ و در 300 صفحه چشم اندازی گسترده را بر  موضوع بسیار جذاب پوشاک در ایران باستان عرضه می کند. کتاب با استفاده از منابع متعدد و معتبر و برخورداری از عکس ها و طرح های  بسیار زیاد،  اثری خواندنی را به خوانندگان ارائه می دهد که از ابزارهای علمی همچون نمایه و فهرست واژه ها نیز در آن برخوردارند. فصل اول کتاب به پوشاک ایرانیان از هزاره پنجم تا آغاز هزاره اول پیش از میلاد اختصاص دارد. فصل دوم  پوشاک ایرانیان را در  هزاره اول تا دوره مادها بررسی کرده است و فصل سوم به پوشاک ایرانیان در دوره هحامنشی اختصاص یافته است. مولف در مقدمه خود تاکید کرده است که در تدوین این کتاب از تجربه تدریس «تاریخ لباس، طراحی و دوخت لباس» خود در دانشکده سینما و تئاتر  دانشگاه هنر از اواخر سال 1370  و از همفکری استاد یحیی دکاء استفاده کرده است.