جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(7): جوان آلدوس

سمیه امیری

دکتر جوآن آلدوس ((Joan Aldousاز اساتید فعال در حوزه آسیب شناسی خانواده و استاد جامعه شناسی دانشگاه نوتردام انگلیس(University of Notre dame)محسوب می شود.وی پس از اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه کانزاس( Kansas State University ) در سال 1948 وسپس کارشناسی ارشد از دانشگاه تگزاسUniversity of Texas)) به فاصله یکسال پس از آن، تحصیلات آکادمیک خود را در رشته جامعه شناسی با اخذ مدرک دکترای این رشته در دانشگاه مینسوتا(University of Minnesota) در سال 1963 تکمیل نمود و مطالعات تخصصی خود را به تدریج در زمینه جامعه شناسی خانواده،سیاست خانواده،جنسیت،کار و مسائل خانوادگی مرتبط با آن و بویژه مناسبات میان نسلی دنبال کرد.پرفسور آلدوس به عنوان نماینده انجمن ملی مطالعات خانواده به دلیل تجربه سال ها همکاری در حوزه های تئوریک و متدولوژیک مربوط به جامعه شناسی خانواده موفق به اخذ جایزه ویژه "ارنست برگس" گردیده و همچنین به عنوان عضو منتخب انجمن جامعه شناسی مورد تقدیر واقع شد.فعالیت جدی و موثر وی در حوزه جامعه شناسی خانواده با تاکید بر حوزه آسیب شناسی، منجر به دریافت جایزه ویژه پژوهشی از موسسه ملی سلامت روانی و بنیاد علمی کشوری از سوی این پژوهشگر خانواده و خشونت و همچنین اعطای جایزه آکادمی فارغ التحصیلان دانشگاه نوتردام به پاس سالها خدمات پژوهشی و آموزشی به وی گردید.پرفسور الدوس حضور آکادمیک خود را با تولید بیش از 50 مقاله و 2 کتاب و همچنین ویراستاری  و کمک ویراستاری3کتاب در حوزه خانواده،شناسایی و تحلیل معضلات موجود میان اعضای خانواده از نگاه جامعه شناختی بیش از پیش تثبیت کرد.وی در حال حاضر ضمن فعالیت در نهادهایی چون بنیاد علمی کشوری و موسسه سلامت ملی،در دانشگاه نوتردام مشغول به تدریس می باشد.


پاره ای از افتخارات و مسئولیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:
-    تدریس در دانشگاه مینسوتا به عنوان پرفسور جامعه شناسی در فاصله سال های 1963-74
-    تدریس در دانشگاه تولین در رشته جامعه شناسی در 1974
-    تدریس در دانشگاه جورجیا به عنوان پرفسور متخصص در حوزه جامعه شناسی،کودک و رشد خانواده در فاصله سال های   1974-75
-    تدریس در دانشگاه نوتردام به عنوان پرفسور جامعه شناسی از سال 1976
-    عضویت در انجمن ملی مطالعات خانواده در سال 1998
-    دریافت جایزه" ادوارد برگس" به پاس همکاری شایسته و مداوم در حوزه مطالعات تئوریک و متدولوژیک خانواده در سال 1988
-    عضویت در کالج بوم شناسی انسانی دانشگاه کورنل در فاصله سال های 1987-92
-    عضویت در انجمن ملی مطالعات خانواده در سال های 1985-86


کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت و خانواده به عنوان نویسنده و ویراستار:


1) Editor, and articles author for "Politics and Family Policy," Journal of Family Issues, Vol. 18, No. 1, January 1997.
علوم سیاسی و سیاست خانواده

2) Family Careers: Rethinking the Developmental Perspective, Thousand Oaks, CA: Sage, 1996.
مشاغل خانواده:بازنگری چشم انداز توسعه

3)Editor, and article author for "The Impact of Workplace Family Policies," Journal of Family Issues, Vol. 11, No. 4, December 1990.

تاثیر سیاست های خانوادگی فضای کاری

 
4)Co-editor with David M. Klein, and chapter author, "The Linkages Between Family Development and Family Stress," pp. 3-15, Social Stress and Family Development, New York: Guilford, 1988.

بررسی ارتباط میان رشد خانواده و استرس خانواده


5) Co-editor with William V. D'Antonio, and chapters author, "Introduction: Families and Religions, Beset by Friends and Foes," pp. 9-17, 6 , Beverly Hills, CA: Sage, 1983.

مقدمه:خانواده ها و مذاهب:در چرخه فشار میان دوستان و دشمنان


6)"Problematic Elements in the Relationships Between Churches and Families," pp. 67-81, "Epilogue," pp. 305-311,Families and Religions:Conflict and Change in Modern Society, Beverly Hills, CA: Sage, 1983

موافه های پروبلماتیک در روابط میان کلیساها و خانواده ها7)Editor, and chapter authorTwo Paychecks: Life in Dual-Earner Families, pp. 11-27, Beverly Hills, CA: Sage, 1982.Editor, Special Issue, "Dual-Earner Families,"Journal of Family Issues, Vol. 2, No. 2, June, 1981.
زندگی در خانواده هایی با دو نیروی تولیدکننده درآمد


8)Co-editor with Wilfried Dumon, and chapters' author, "Introduction," pp ix-ixx,"European and United States Perspectives on Family Policy: A Summing Up," pp. 253-276,

اروپاییان وچشم اندازهای ایالت متحده درمورد سیاست خانواده

9)The Politics and Programs of Family Policy: United States and European Perspectives, Notre Dame, Indiana: Center for the Study of Man, University of Notre Dame Press, University of Leuven Press, 1980
علوم سیاسی و برنامه های سیاست خانواده

10)Family Careers: Developmental Change in Families, New York: John Wiley,1978.

مشاغل خانواده:تغییرات رشدی در خانواده ها

11)International Bibliography of Research in Marriage and the Family, Vol. II, withNancy Dahl, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1965; Vol.III, 1972; Vol. IV, 1974.

 کتاب شناسی بین المللی پژوهش درحوزه خانواده و ازدواج

12)Co-editor and chapter author, "A Framework for the Analysis of Family Problem Solving," pp. 265-271

یک چارچوب نظری برای تحلیل چگونگی حل معضلات خانوادگی

13)Family Problem Solving: A Symposiumon Theoretical Concerns, New York: Dryden, 1971.

خانواده و حل معضلات

14) Family Development in Three Generations: A Longitudinal Study of Changing Family Patterns and Achievement, with Reuben Hill, N. Foote, R. Carlson and R. MacDonald, Cambridge, MA: Schenkman, 1970.

رشد خانواده در سه نسل: مطالعه طولی تحول الگوهای خانوادگی و پیشرفت


15)International Bibliography of Research in Marriage and the Family, 1900-1964, Vol. 1, with Reuben Hill, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press,1967.

کتاب شناسی بین المللی پژوهش در حوزه خانواده و ازدواج
پاره ای از جدیدترین مقالات منتشر شده جوان آلدوس درباره خشونت و خانواده از دهه 1980 تا کنون:

1)“Family, Ethnicity and Immigrant Youths’ Educational Achievements”, Journal of Family Issues , Vol. 27, No. 12, pp. 1633-1667, 2006.

خانواده،قومیت و پیشرفت تحصیلی مهاجران جوان

2)Discussion and extension of “Families and Social Policy” by Phyllis Moen and Scott Coltrane. Chapter 22 in Bengtson, V., Acock, A., Allen, K., Dilworth-Anderson, P., & Klein, D. (Eds.). (2005)

مناظره و تعمیم سیاست اجتماعی و خانواده
 
3)"Fathers’ Child Care And Children's Behavior Problems: A Longitudinal Study" with Gail Mulligan, Journal of Family Issues, Vol. 23, No. 5,
pp. 624-647, 2002.

مراقبت فرزندی پدران و معضلات رفتاری کودکان
 
4)"By the Book: An Academic Memoir," Marriage and Family Review, Vol. 30, No. 4, pp. 37-58, 2001.

در کنار کتاب:یک یادداشت دانشگاهی

 
5)"Family Life and the Pursuit of Happiness: The Influence of Gender and Race" with Rodney F. Ganey, Journal of Family Issues, Vol. 20, No. 2, pp. 155-180, March, 1999.

زندگی خانوادگی و جستجوی خوشبختی:تاثیر جنسیت و نژاد

 

6)"The Changing Concept of Fatherhood," in Koen Matthijs with Ann Van den Troost (Ed.), The Family: Contemporary Perspectives and Challenges, pp. 3-18, Leuven, Belgium: Leuven University Press, 1998.
تحول مفهوم پدربودگی

7)"Fathering Over Time: What Makes the Difference?" with Gail Mulligan and Thoroddur Bjarnason, Journal of Marriage and the Family, Vol. 60, pp. 809-820, November, 1998.2

پدربودن فراسوی زمان:چه چیزی ایجادکننده تغییر است؟

8)"The Political Process and the Failure of the Child Labor Amendment," Journal of Family Issues, Vol. 18, No. 1, pp. 71-91, January, 1997.
فرآیند سیاسی و شکست لایحه کار کودک
 
9)"Commentary: Development, Diversity and Converging Paths," Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 13 No. 3, pp. 473-479, August, 1996.

تفسیر حقوقی:توسعه،گوناگونی و تشابه الگوها

10)"New Views of Grandparents in Intergenerational Context," Journal of Family Issues, Vol. 16 No. 1, pp. 104-122, January, 1995.
 
مرورهایی جدید بر مسئله پدر/مادر بزرگ بودگی در زمینه بین المللی

11)"Someone to Watch Over Me: Family Responsibilities and Their Realization Across Family Lives," in Family Caregiving Across the Lifespan, Vol. 4, Eva Kahana, David E. Biegel and May L. Wykle (eds.) pp. 42-68. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.

کسی برای محافظت من:مسئولیت های خانواده و ادراک  سرتاسری زندگی خانوادگی
 
12)"On the Published Record," Marriage and Family Review, Vol. 18 No. 1-2, pp. 51-58, 1993.
درباره مدارک منتشر شده

13)Guest Editor, Symposia and Featured Essay, "In the Families' Ways" Contemporary Sociology, Vol. 20 No. 5, pp. 660-662, September, 1991.

در مسیر های خانوادگی
 
14)"Sentiment and Services: Models of Intergenerational Relationships in Mid-life," with David M. Klein, Journal of Marriage and the Family, Vol. 53, pp. 595-608. 1991.

احساس و خدمات:مدل های روابط میان نسلی در میانه زندگی

15)"Families and Inflation: Who Was Hurt in the Last High-Inflation Period?" with Rodney Ganey, Scott Trees and Lawrence C. Marsh, Journal of Marriage and the Family, Vol. 53, pp. 123-134. 1991.

خانواده ها وتورم:چه کسی در تورم اقتصادی اخیر دچار آسیب شد؟
 


16)"Family Policy in the 1980's: Controversy and Consensus," with Wilfried Dumon, Journal of Marriage and the Family, Vol. 52, pp. 1136-1151, 1990.

سیاست خانواده در دهه1980 : مباحثه و همگرایی

17)"Family Development and the Lifecourse: Two Perspectives on Family Change," Journal of Marriage and the Family, Vol. 52, pp. 571-584, 1990.

رشد خانواده و مسیر زندگی
 
18)"Families' Definition Behavior of Problematic Situations," with Rodney Ganey, Social Forces, Vol. 67, pp. 871-897, 1989.

برداشت رفتاری خانواده هااز موقعیت های پروبلماتیک

19)"If Inflation Returns: Hard Lessons From the Past", in Ray Rist, ed., Policy Issues for the 1990's Policy Studies Review Annual 9, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1989. Also in Society, Vol. 26, pp. 76-82, 1989.

اگر تورم باز گردد:درسهایی دشوار از گذشته

20)"Unemployment and the Family" with Robert C. Tuttle, in Catherine Chilman, ed., Families in Trouble: Knowledge and Practice Perspectives for Professionals in the Human Services, Vol. 1, pp. 17-41, Beverly Hills, CA: Sage, 1988.

بیکاری و خانواده


 
مقاله های در دست چاپ جوان آلدوس درباره خانواده و خشونت:


 
1)"Family, Ethnicity And Immigrant Youths' Educational Achievements". Submitted for publication in Journal of Family Issues .

خانواده،قومیت و پیشرفت های تحصیلی در مهاجران جوان
 
2)“Volunteering: What Makes the Difference”. Received a “revise and resubmit” from Non-profit Voluntary Sector Quarterly PAPERS IN PROGRESS:

داوطلب شدن:چه چیزی ایجادکننده تفاوت است؟آدرس تماس با پرفسور آلدوس:


Phone: (574) 631-5281
Fax: (574) 631-9238
Office: 738 Flanner Hall
E-mail: Joan. Aldous.1@nd.edu


صفحه شخصی پرفسور الدوس در دانشگاه نوتردام:

sociology.nd.edu/faculty/all/aldous-joan/index.shtml
منبع :این بخش با استفاده از صفحه شخصی جوآن الدوس و منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

امیری، سمیه

مطالب نویسنده