میشل فوکو

میشل فوکو: مسیری که از انسان به انسان حقیقی می رسد، از انسان مجنون می گذرد( تاریح جنون در عصر کلاسیک).