جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(6): دیوید فینکلهر

سمیه امیری

دکتر دیوید فینکلهر(David Finkelhor) استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه نیو همپشایر( University of New Hampshire)  انگلیس و از مسئولان مرکز تحقیقات خانواده این دانشگاه،یکی از جدی ترین اساتید حوزه خشونت خانگی و به لحاظ سابقه آکادمیک از متخصصان برجسته این حوزه در کنار پیش کسوتانی چون موری استراوس ( Murray A.Straus)محسوب می شود.مطالعات و ی در زمینه آسیب شناسی خانواده با تاکید بر حوزه "خشونت علیه کودکان" از سال 1977 با بررسی ابعادی چون "مسائل کودکان قربانی خشونت" و "خشونت خانواده و سوء رفتار با کودکان" ،بیش از پیش وی را به عنوان یکی از اساتید برجسته این حوزه مطرح ساخته، بررسی های جامعه شناختی کودک آزاری را به گرایش اصلی آکادمیک در کارهای وی بدل ساخت. وی بویژه به دلیل پرداختن به مسئله آزار جنسی کودک از خلال کارهای تئوریک و تحقیقات کیفی مبتنی بر میدان شهرت یافته و بازتاب چنین تجاربی در عمده آثار منتشر شده از وی چون"کتاب مرجع کودک آزاری جنسی"(1986) و "جرائم به وقوع پیوسته در مهدکودک"(1988) به چشم می خورد.تمرکز فینکلهر به مثابه یکی از اساتید برجسته حوزه خشونت و خانواده بر مطالعه درمورد کودکان گمشده،دزدیده شده و به قتل رسیده،کودکان متحمل خشونت خانگی در وجوه متفاوت و سایر اشکال خشونت در ابعاد خانوادگی آن،خطوط اصلی کتاب ها و مقالات منتشر شده از او را به خود اختصاص داده و سهمی اساسی در تولید داده های جامعه شناختی این حوزه ایفا کرده است،ضمن آنکه جایگاه وی را به عنوان یک ویراستار و نویسنده ده ها کتاب و بیش از 75 مقاله تخصصی در این حوزه تثبیت کرده است.دکتر فینکلهر در راستای این قسم مطالعات با تکیه بر پژوهش های اخیر خود در تلاش برای طبقه بندی،تصحیح و تولید دانش تخصصی این حوزه درباره انواع اشکال قربانی شدن کودکان در خانواده اصطلاح قربانی شناسی رشدی را وضع کرده و به مناسبت چنین حرکت های جریان سازی از سوی موسسه مطالعات سلامت روانی،مرکز ملی مطالعات مربوط به غفلت و آزار کودکان،دپارتمان حقوقی ایالت متحده و سایر مراکز علمی مورد تقدیر واقع شده است.وی در سال1994 موفق به اخذ جایزه ممتاز متخصص ویژه مطالعات کودک آزاری  از سوی انجمن تخصصی آمریکایی مطالعات کودک آزاری شده و در حال حاضر به عنوان یکی از اساتید فعال در حوزه خشونت و خانواده در دانشگاه نیوهمپشایر مشغول به تدریس می باشد.

پاره ای از فعالیت ها و مسئولیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:
-    ریاست مرکز مطالعات خشونت علیه کودکان
-    معاونت دراداره  مرکز مطالعات آزمایشگاهی خانواده در دانشگاه نیوهمپشایر
-    عضویت در انجمن آمریکایی مطالعات اختلالات روحی کودکان
-    عضویت در انجمن آمریکایی جامعه شناختی
-    عضویت در انجمن آمریکایی جرم شناسی
-    عضویت در انجمن ملی مطالعات روابط خانوادگی


کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت و خانواده:

1) Sexually Victimized Children.  New York: Free Press, 1979 (Spanish translation, 1981).
کودکان قربانی شده از نظر جنسی

2)The Dark Side of Families: Current Family Violence Research.  Beverly Hills, CA: Sage, 1983 (Edited with Richard Gelles, Gerald Hotaling and Murray Straus).
ضلع تاریک خانواده ها:بررسی خشونت خانگی متداول

3)  Child Sexual Abuse: New Theory and Research.  New York: Free Press, 1984.
آزار جنسی کودک:نظریه و رویکرد نوین
4) License to Rape: Sexual Violence Against Wives.  New York: Holt Rinehart, 1985 (with Kersti Yllo).
اجازه برای تجاوز:خشونت جنسی علیه همسران

5 ) Sourcebook on Child Sexual Abuse. Beverly Hills, CA: Sage, 1986

کتاب ماخذ شناسی درباره آزار جنسی کودک

6)Family Abuse and its Consequences: New Directions in Research.  Newbury Park, CA: Sage, 1988 (Edited with Gerald Hotaling, John Kirkpatrick and Murray Straus).
آزار خانوادگی و پیامدهای آن:راهنماهایی نوین در پژوهش

7)Missing, Abducted, Runaway, and Thrownaway Children in America.  Washington, D.C.: Government Printing Office, 1990 (with Gerald Hotaling and Andrea Sedlak).

کودکان گمشده،ربوده شده،فراری و ترک شده در آمریکا

9) Nursery Crimes: Sexual Abuse in Day Care.  Newbury Park, CA: Sage, 1989 (with Linda Williams and Nanci Burns)

جرائم مهد کودک:آرار جنسی در مراقبت روزانه

10) Stopping Family Violence: Research Priorities for the Coming Decade.  Newbury Park, CA: Sage, 1988 (with Gerald Hotaling and Kersti Yllo).

توقف آزار خانوادگی:اولویت های پژوهشی برای دهه آینده
11) Coping with Family Violence: Research on Policy Perspectives.  Newbury Park, CA: Sage, 1989 (Edited with Gerald Hotaling, John Kirkpatrick and Murray Straus).
مقابله با خشونت خانوادگی:پژوهش درباره چشم اندازهای سیاسی

 
 پاره ای از جدیدترین مقالات منتشر شده دیوید فینکلهر درباره خشونت و خانواده در فاصله سال های 1979 تا 2003

1) The Victimization of Children & Youth: A Comprehensive Overview” (with Patricia Hashima). In S.O. White (Ed.), Law and Social Science Perspectives on Youth and Justice. NY: Plenum Publishing Corp

قربانی شدن کودکان و جوانان: یک مرور جامع


2)Juvenile Crime Victims in the Justice System” (with M.J. Paschall and Patricia Hashima). In S.O. White (Ed.), Law and Social Science Perspectives on Youth and Justice. NY: Plenum Publishing Corp

قربانیان نوجوان جرائم در سیستم کیفری

3)"Urban Communal Living Arrangements", Theological Education, (Winter) 1972.
مقررات زندگی اجتماعی شهری

4)"Reflections on My Teaching", Journal of Thought, 11: 23-33, 1976

بازتاب هایی در آموزش من

5)"Psychological, Cultural and Structural Factors in Incest and Family Sexual Abuse", Journal of Marriage and Family Counseling, 4: 45-50.
مولفه های ساختاری،فرهنگی و روان شناختی در آزار جنسی خانوادگی و زنای با محارم

6)"What's Wrong with Sex Between Adults and Children: Ethics and the Problem of Sexual Abuse". American Journal of Orthopsychiatry, 49: 692-697, 1979.
معضل روابط جنسی میان بزرگسالان و کودکان چیست:مسئله و اصول اخلاقی آزار جنسی

7)"Sex Among Siblings: A Survey Report on its Prevalence, Variety and Effects", Archives of Sexual Behavior, 9: 171-194.

روابط جنسی میان خواهر و برادر:گزارش یک پژوهش پیمایشی درباره آثار،گوناگونی و شیوع آن

Childhood and Sexuality.  Montreal, Canada: Editions Etudes Vivanres8(

کودکی و جنسیت

9)"Sexual Socialization in America: High Risk for Sexual Abuse". In J. Samson (Ed.),
اجتماعی شدن جنسی در آمریکا:ریسک بالا برای آزار جنسی

10)"Risk Factors in the Sexual Victimization of Children", Child Abuse and Neglect, 4(4): 265-273.
مولفه های ریسک در فرآیند قربانی شدن جنسی کودکان

11)"Sexual Abuse of Boys", Victimology, 6: 71-84
آزار جنسی پسران
12)"Sexual Abuse: A Sociological Perspective", Child Abuse and Neglect, 6: 95-102.
آزار جنسی:یک چشم انداز جامعه شناختی

13)"Marital Rape: A Sociological Perspective".  In D. Finkelhor, R. Gelles, G. Hotaling & M. Straus (Eds.), The Dark Side of Families: Current Family Violence Research.  Beverly Hills, CA: Sage

تجاوز زوجی:یک چشم انداز جامعه شناختی

14)"Explanations of Pedophilia: Review of Empirical Evidence" (with Sharon Araji).  Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 13:17-38.
تعابیری پیرامون پدیده "بچه بازی":مروری بر شواهد تجربی

15)"Sexual Abuse of Boys: The Available Data". In A. Burgess (Ed.), Handbook of Research on Rape and Sexual Assault.  New York: Garlan

آزار جنسی پسران:داده های موجود

16) "How Widespread is Child Sexual Abuse", Children Today, 13(4): 18-20.  Also in, National Center on Child Abuse and Neglect, Perspectives on Child Maltreatment in the Mid 80's.  Washington,DC: USDHHS d

گستره آزار جنسی کودک چگونه است

17)"The Prevention of Child Sexual Abuse: A Review of Current Approaches", SIECUS Reports, Vol XIII (September).
پیشگیری از آزار جنسی کودک:مروری بر آخرین رهیافت ها
 
18)"Sexual Abuse and Physical Abuse: Some Critical Differences". In E.H. Newberger & R. Bourne (Eds.), Unhappy Families, chapter 3.  Littleton, MA: PSG Publishing Company, Inc.
آزار جنسی و آزار فیزیکی:پاره ای تفاوت های برجسته

19)"Risk Factors for Childhood Sexual Abuse: A Review of the Evidence" (with Larry Baron). Journal of Interpersonal Violence, 1(1): 26-42.

مولفه های ریسک در آزار جنسی دوران کودکی:مروری بر شواهد

20)"Preventing Approaches to Child Sexual Abuse".  In M. Lystad (Ed.), Violence in the Home: Interdisciplinary Perspectives.  New York: Brunner/Mazel.

رهیافت های پیشگیرانه نسبت به آزار جنسی کودک

21)"The Trauma of Child Sexual Abuse: Two Models",  Journal of Interpersonal Violence, 2(4): 348-366.
آسیب روانی آزار جنسی کودک:دو مدل

22)"Child Abuse as an International Issue" (with Jill Korbin).  Child Abuse and Neglect, 12: 3-23.
کودک آزاری به مثابه موضوعی بین المللی
23)"The Prevalence of Elder Abuse: A Random Sample Survey" (with Karl Pillimer). The Gerontologist, 28: 51-57

شیوع آزار سالخوردگان:یک نمونه پژوهش تصادفی

24)"Sexual Abuse in a National Survey of Adult Men and Women: Prevalence, Characteristics, and Risk Factors" (with Gerald T. Hotaling, I.A. Lewis and Christine Smith).  Child Abuse and Neglect, 14: 19-28.

 بررسی آزار جنسی در یک پیمایش ملی میان زنان و مردان بزرگسال
25)"The Characteristics of Incestuous Fathers: A Review of Recent Studies" (with Linda Williams).  In W.L. Marshall, D.R. Laws & H.E. Barbaree (Eds.), The Handbook of Sexual Assault Issues, Theories and Treatment of the Offender.  New York: Plenum.

ویژگی های مشخصه پدران مرتکب زنای با محارم:مروری بر مطالعات اخیر

26)"Early and Long Term Effects of Child Sexual Abuse: An Update".  Professional Psychology: Rese
اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کودک آزاری جنسی
27) "Children Abducted by Family Members: A National Household Survey of Incidence and Episode Characteristics".  Journal of Marriage and the Family, 53: 805-817.
کودکان ربوده شده توسط اعضای خانواده
28)"The Abduction of Children by Strangers and Nonfamily Members: Estimating the Incidence Using Multiple Methods" (with G. Hotaling & A. Sedlak). Journal of Interpersonal Violence, 7(2): 226-243.
ربودن کودکان توسط اعضای غیر خانواده و غریبه ها
29)"Epidemiological Factors in the Clinical Identification of Child Sexual Abuse", Child Abuse and Neglect, 17: 67-70.
مولفه های رایج در شناسایی موارد بالینی کودک آزاری جنسی
30)"The International Epidemiology of Child Sexual Abuse", Child Abuse and Neglect, 18(5): 409-417.
شیوع بین المللی آزار جنسی کودک
31)"Current Information on the Scope and Nature of Child Sexual Abuse",  The Future of Children, 4(2): 31-53.
آخرین یافته ها پیرامون حوزه و طبیعت آزار جنسی کودک
32)"Victimization Prevention Programs: A National Survey of Children's Exposure and Reactions" (with Jennifer Dziuba-Leatherman).  Child Abuse and Neglect, 19(2): 129-139.
برنامه های پیشگیرانه قربانی شدن:یک پیمایش ملی درباره واکنش ها و برخوردهای کودکان
33)"Research on the Treatment of Sexually Abused Children" (with Lucy Berliner).  Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(11):1408-1423.
پژوهشی پیرامون درمان کودکان آزار دیده جنسی
34)"Corporal Punishment as a Stressor Among Youth" (with Heather Turner). Journal of Marriage and the Family, 58(1):155-166.
تنبیه بدنی به مثابه یک محرک تنش زا درمیان جوانان
35) “Child Abuse Reported to Police: The NIBRS Perspective” (with Richard Ormrod). OJJDP Bulletin.
کودک آزاری های گزارش شده به پلیسآدرس تماس با پرفسور فینکلهر
University of New Hampshire
126 Horton Social Science Center
Durham, NH 03824
Tel:(603)862-2761
Fax:(603)862-1122
Email:David.Finkelhor@unh.edu

صفحه شخصی دیوید فینکلهر در دانشگاه نیوهمپشایر
www.unh.edu/frl/finkelhor/


صفحه شخصی دیوید فینکلهر در ویکیپدیا
en.wikipedia.org/wiki/David_Finkelhor


منبع :این بخش با استفاده از صفحه شخصی دیوید فینکلهر و منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

امیری، سمیه

مطالب نویسنده