جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(3): ریچارد جیمز گلز

سمیه امیری

پرفسور ریچارد گلز(Richard James Gelles)مسئول مرکز خدمات اجتماعی کودک و  خشونت خانگی جوانا و ریموند ویلز انگستان(The Joanne and Raymond Welsh )در مدرسه تکنیک و سیاست اجتماعی و یکی از متخصصان با سابقه در حوزه شناسایی روابط خشونت آمیز میان اعضای خانواده و کنترل و بررسی راه کارهای اجتماعی مبارزه با خشونت خانگی محسوب می شود. وی درسال 1968 مدرک کارشناسی خود را از کالج بیتسBates College) )در ماین دریافت کرده و در سال 1970 با جهت گیری مشخص به حوزه های علوم اجتماعی ،موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس خود در رشته جامعه شناسی دانشگاه روچستر (University of Rochester)شد.این در حالی است که تحصیلات آکادمیک وی سه سال بعد یعنی در سال 1973 با اخذ مدرک دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیوهمپشایر انگلیس (university of New Hampshire)،با تثبیت موقعیت حرفه ای وی در حوزه مطالعات مربوط به خشونت خانگی و خدمات اجتماعی-حمایتی از کودکان همراه بود.پرفسور گلز به عنوان یک جامعه شناس آمریکایی بیش از همه، با سابقه نگارش بیش از 25 عنوان کتاب مرجع و 100 مقاله مهم و تاثیر گذار در حوزه ساختارهای درون خانگی بازتولید خشونت و بررسی مکانیزم های ابقای خشونت خانگی از خلال پژوهش های میدانی و مبتنی بر اصول روش شناسی جامعه شناختی،دست به خلق و ارائه آثاری قابل تامل در این حوزه زده و به عنوان یکی از جدی ترین متخصصان حوزه آسیب شناسی اجتماعی شناخته شد.
وی که در عمده آثار خود به طرح مفاهیمی چون امنیت در فضای کالبدی خانواده و پویایی اجتماعی خشونت در ازدواج و روابط بین فردی اعضای خانواده پرداخته است ،در توضیحی تیپولوژیک از مفهوم خشونت در فضای خانگی و شهری اشاره می کند" برخوردهای خشونت آمیز میان اعضای خانواده با خشونت میان افرادی که با هم در ارتباط نیستند متفاوت است،نخست آنکه خشونت در خانواده در خلوت خانه اتفاق می افتد و حال آنکه اغلب سایر خشونت ها در محیط های عمومی صورت خارجی پیدا می کند.دوم،وقتی خشونت در یک مکان عمومی روی می دهد،عواملی هستند که در آن مداخله می کنند،یا به دعوا پایان می دهند و یا به طرفداری یکی از طرفین وارد معرکه می شوند.اما خشونت در خانه موضوعی است خصوصی و نه شاهدی(به استثنای فرزندان خانواده) ونه عنصری میانجی برای فیصله خشونت وجود دارد.سوم،وقتی در حضور عام، خشونتی رخ می دهد کسی ممکن است در خلال منازعه از پلیس کمک بگیرد تا مانع از درگیری بیشتر شود در حالی که در منازعات و خشونت های خانوادگی چنین عملی یا از سوی یکی از همسایگان و یا از طرف یکی از اعضای خانواده و معمولا پس از پایان منازعه صورت می پذیرد ضمن آنکه واکنش پلیس به مثابه یک نیروی میانجی در فضای خانگی متفاوت از حوزه عمومی است...درک چرایی وقوع خشونت در روابط بین زوجین ،شرایط بروز خشونت میان والدین و فرزندان و شناسایی روند خشونت خانگی جز از خلال رویکردهای جامعه شناختی مبتنی بر میدان ممکن نیست،آنچه لزوم بررسی آن ضروری می نماید پرداختن به این موضوع است که چرا خشونت خانگی می تواندبه شدت مخرب و ویرانگر باشد و چرا قربانیان آن اغلب از رسیدن به راه کارهای منطقی برای از میان برداشتن خشونت در خانواده خود نا توان اند"
به طور کلی شاید بتوان  پویایی عمده آثار گلز را در بررسی روند خشونت خانگی از طریق تحلیل موقعیت خشونت از جمله توجه به مولفه های زمانی،مکانی و عناصر زمینه ساز سازوکارهای توام با خشونت دانست.وی که از اعضای برجسته تیم پژوهش های مربوط به خشونت خانگی در دانشگاه رود آیلند به شمار می رود،در حال حاضر به عنوان رئیس مرکز حمایت اجتماعی کودکان در در دانشگاه پنسیلوانیا((University of Pennsylvaniaبه فعالیت های خود درحوزه جامعه شناسی خشونت خانگی ادامه می دهد.


پاره ای از فعالیت ها و مسئولیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:
-   ریاست مرکز خدمات اجتماعی کودک و مطالعات خشونت خانگی در مرکز جوانا و  ریموند ولز در دانشگاه پنسیلوانیا

-    ریاست مرکز مطالعات پژوهشی در حوزه جوانان و سیاست اجتماعی

     -  مشارکت در اداره مرکز مطالعات میدانی در مورد تکنیک سیاست کودکان و پژوهش

     -   نویسنده نخستین کتاب ساختارمند پژوهشی برای تولید داده های تجربی در حوزه خشونت
خانگی تحت عنوان"خانه خشن"
-     مشارکت در تصویب موضوع فرزند خانگی و خانواده های امن در اکتبر 1997
-    عضویت در تیم پژوهشی مطالعات مربوط به خشونت خانگی در دانشگاه رود آیلند

کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت و خانواده:


1) Violence and pregnancy: A note on the extent of the problem and needed services by Richard J Gelles (1975)

خشونت و بارداری:یادداشتی بر گستره مشکل و خدمات مورد نیاز

2) Violence towards children in the United States by Richard J Gelles (1977)

خشونت نسبت به کودکان در ایالت متحده آمریکا

3)Family Violence (Sage Library of Social Research, Vol. 84) by Richard J. Gelles (Aug 1, 1979)

خشونت خانوادگی


4) Sociology, an introduction by Michael S. Bassis, Richard J. Gelles, and Ann Levine (1980)

جامعه شناسی:یک مقدمه

5) Behind Closed Doors: Violence in the American Family by Murray A. Straus and Richard J. Gelles (1981)

پشت درهای بسته:خشونت در خانواده آمریکایی

6) The Dark Side of Families: Current Family Violence Research. Beverly Hills: Sage, 1983(edited with David Finkelhor, Richard J. Gelles, and Gerald T.Hotaling).
بعد تاریک خانواده ها:بررسی خشونت خانگی متداول

7) Is violence towards children increasing: A comparison of 1975 and 1985 National Survey Rates : paper presented at the Seventh National Conference on Child ... Chicago, Illinois, November 11, 1985, 8:00 by Richard J Gelles (1985)

آیا خشونت نسبت به کودکان افزایش یافته است؟مقلیسه تطبیقی آمارهای پیمایش ملی در سال های 1975 و 1985:کتاب ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی درباره کودک

8) Intimate Violence in Families (Family Studies Text Series, No. 2) by Richard J. Gelles and Claire Pedrick Cornell (1987)

خشونت درونی در خانواده ها


9) Child Abuse and Neglect: Biosocial Dimensions (Foundations of Human Behavior) by Richard J. Gelles and Jane Lancaster (Dec 31, 1987)

کودک آزاری و غفلت:ابعاد زیستی-اجتماعی

10) Intimate Violence by Richard J. Gelles and Murray A. Straus (Jul 1988)

خشونت درونی


11) Behind Closed Doors: Violence in the American Family by Murray A. Straus, Richard J. Gelles, and Suzanne Steinmetz (Paperback - May 1, 1988)

پشت درهای بسته:خشونت در خانواده های آمریکایی

12)Intimate Violence: The Definitive Study of the Causes and Consequences of Abuse in the American Family by Richard J. Gelles and Murray A. Straus (1989)

خشونت درونی:مطالعه نهایی علل و آثار آزار در خانواده آمریکایی

13)Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to Violence in 8,145 Families Murray Straus and Richard J. Gelles (Jan 1, 1989)

خشونت فیزیکی در خانواده های آمریکایی:مولفه های ریسک و سازش با خشونت در میان 8145 خانواده

14)1985 national family violence survey (American family data archive) by Murray A Straus and Richard J. Gelles (1992)

بررسی پیمایشی خشونت خانوادگی ملی 1985


15)Contemporary Families: A Sociological View by Richard J. Gelles (Aug 31, 1994)

خانواده های معاصر:یک مرور جامعه شناختی

16)Families & Violence, Abuse & Neglect (Vision 2010 Series Vol. 3, No. 1) by Richard J. Gelles and Sharon J. Price (Nov 1995)
خانواده ها و خشونت،آزار و غفلت

17)The Book Of David: How Preserving Families Can Cost Children's Lives by Richard J. Gelles (April 17, 1997)

کتاب دیوید:چگونه بقای خانواده ها می تواند برای زندگی کودکان باارزش باشد

18)Study Guide for Use with Sociology: An Introduction Sixth Edition by Richard J. And Ann Levine Gelles (1999)

راهنمای مطالعه برای استفاده با جامعه شناسی:یک مقدمه

19)The Encyclopedia of Child Abuse (Facts on File Library of Health and Living) by Robin E. Clark, Judith Freeman Clark, Christine A. Adamec, and Richard J. Gelles (Dec 2000)

دایره المعارف کودک آزاری
20)Family Abuse And Crime: An entry from Macmillan Reference USA's <i>Encyclopedia of Crime and Justice</i> by RICHARD J. GELLES (2002)


آزار خانوادگی و جرم:یک مدخل از منبع مک میلان در ایالت متحده آمریکا؛ دایره المعارف جرم و عدالت

21)Spouse Abuse: An entry from Macmillan Reference USA's <i>International Encyclopedia of Marriage and Family</i> by ORSOLYA MAGYAR and RICHARD J. GELLES (2003)

همسر آزاری:یک مدخل از منبع مک میلان در ایالت متحده آمریکا؛دایره المعارف بین المللی ازدواج و خانواده

22) Current Controversies on Family Violence by Dr. Donileen R. Loseke, Richard J. Gelles, and Mary M. Cavanaugh (Sep 13, 2004)

مجادله های معاصر درباره خشونت خانگی


23)Intimate Violence and Abuse by Richard J. Gelles and Mary Cavanaugh (Paperback - Sep 15, 2007)

آزار و خشونت درونی


آدرس تماس با پرفسور گلز
3701 Locust Walk, Caster Building
Philadelphia, PA 19104-6214
 Phone:215.898.5541
Fax:215.573.2099
Email:gelles@sp2.upenn.edu

صفحه شخصی پرفسور گلز در دانشگاه پنسیلوانیا:
www.sp2.upenn.edu/people/faculty/gelles/
صفحه ریچارد گلز در ویکیپدیا:
http://.wikipedia.org/wiki/Richard_James_Gelles
منبع :این بخش با استفاده از صفحه شخصی چارلز گلز و منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

امیری، سمیه

مطالب نویسنده