جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت (5): روث مان

سمیه امیری

پرفسور روث مان (Ruth Mann)از اساتید برجسته رشته جرم شناسی و از فعالان حوزه خشونت خانگی بویژه در چارچوب رویکردهای فمنیستی محسوب می شود.وی که مقطع دکترای خود را در سال 1996 از دانشگاه تورنتو کانادا(University of Toronto) دریافت کرد، به عنوان عضوی از دپارتمان جامعه شناسی و انسان شناسی این دانشگاه با تخصص جرم شناسی اجتماعی مشغول به فعالیت بوده و با توسعه حوزه مطالعات خود در قالب همکاری با دو پروژه تخصصی  به عنوان محقق همکار با دکتر سن(Dr. Charlene Senn) در دپارتمان روان شناسی (Department of Psychology)و مطالعات اجتماعی خشوت خانگی  با مطالعه موردی خشونت علیه زنان در بخش مطالعات مربوط به سلامت دانشگاه ویندسور(University of Windsor) در حوزه آسیب شناسی اجتماعی از منظر جرم شناسی،به عنوان یکی از نخستین بنیانگذاران مطالعات میان رشته ای خشونت بویژه در چارچوب نهاد خانواده شناخته می شود.حوزه های تخصصی وی عبارتند از :فمنیسم،حقوق بشر،قوانین حقوقی و سیاست های ملی مرتبط با حقوق خانواده و خشونت. ضمن آنکه حوزه های تدریسی وی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را دروسی چون:مقدمات جرم شناسی،پژوهش کیفی،مطالعات حقوق جوانان،خشونت خانگی با تاکید بر خشونت علیه زنان،حقوق خانواده و سیاست های اجتماعی مرتبط با آن،جنسیت،جرم و قوانین و بررسی آسیب شناسی حقوق خانواده در دستگاه حکومتی را تشکیل می دهند.این در حالی است که مطالعات اخیر وی در چارچوب متون خشونت بویژه با تمرکز بر جامعه شناسی جوانان و فرهنگ خشونت رایج در میان آنان در ساده ترین اشکال تا اشکال بیمارگونه  منجر به وقوع جرایم،به ایجاد مسیر جدیدی در آثار تولیدی توسط وی منجر شده که عمدتا درک سازوکارها و مکانیزم های خشونت در جامعه جوانان کانادایی را به عنوان هسته اصلی پژوهش های میدانی خود مورد توجه قرار داده است.وی در حال حاضر به عنوان یکی از اساتید برجسته  دپارتمان جرم شناسی و آسیب شناسی خانواده در دانشگاه ویندسور مشغول فعالیت می باشد.

پاره ای از فعالیت ها و مسئولیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:
-    همکاری در پروژه پژوهشی بررسی ساختار خشونت در میان جوانان کانادایی در دپارتمان روان شناسی دانشگاه ویندسور در سال 2003
-    همکاری با مرکز تحقیقات سلامت اجتماعی در حوزه مطالعات مربوط به فمنیسم و خشونت
-    برگزاری دوره های تخصصی مطالعات میان رشته ای در حوزه خشونت و خانواده
-    عضویت در  دپارتمان انسان شناسی و جامعه شناسی دانشگاه تورنتو و ویندسور


کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت ،جرم شناسی و خانواده:

1) Mann, R. M. (2000). Who Owns Domestic Abuse? The Local Politics of a Social Problem. Toronto: University of Toronto Press.
چه کسی آزار خانگی را می پذیرد؟سیاست های محلی مسائل اجتماعی
2) Mann, R. M. (2000). Juvenile Crime and Delinquency: A Turn of the Century Reader. R. Mann, ed. Toronto: Canadian Scholars Press.
    بزهکاری و جرایم نوجوانان:تغییر جهت خوانش قرن

مقالات و همکاری های وی در نگارش فصل هایی از کتاب های منتشر شده در حوزه خشونت و خانواده:

1) Mann, R. M. (2000). Struggles for youth justice and justice for youth. In R. Mann (ed.) Juvenile Crime and Delinquency: A Turn of the Century Reader, 3-18.
        Toronto: Canadian Scholars Press
    تلاش هایی در جهت عدالت جوانان و عدالت برای جوانان
2)Mann, R. M. (2002). Emotionality and Social Activism: A Case Study of a Community Development Effort to Establish a Shelter for Women in Ontario. Journal of Contemporary Ethnography 31(3): 251-284.
تهییج پذیری و عمل گرایی:مطالعه موردی  توسعه تلاش اجتماعی برای تاسیس کردن پناهگاهی برای زنان در ایالت  انتاریوی کانادا

3)Mann, R. M. (2003). Violence Against Women or Family Violence: The “Problem” of Female Perpetration in Domestic Violence. In W. Antony & L. Samuelson (eds.) Power and Resistance, 3rd Edition, 41-63. Halifax: Fernwood Publishing.
خشونت علیه زنان یا خشونت خانوادگی:معضل شرکت زنان در خشونت خانگی
4)Mann, R. M. (2005). Fathers' Rights, Feminism, and Canadian Divorce Law Reform: 1998-2003. Studies in Law, Politics, and Society 35: 31-65.
حقوق پدران،فمنیسم واطلاحات قانون طلاق در کانادا
5) Mann, R. M. (2007). Intimate Violence in Canada: Policy, Politics, and Research on Gender and Perpetration / Victimization. In Power and Resistance: Critical Thinking About Canadian Social Issues, 4th Edition (pp 50-74), W. Antony & L. Samuelson (eds.). Halifax, NS: Fernwood.
خشونت درونی در کانادا:سیاست،علوم سیاسی و پژوهش درمورد جنسیت وارتکاب جرم/ قربانی کردن

6) Mann, R. M., Senn, C. Y., Girard, A., & Ackbar, S. (2007). Community-based Interventions for At-risk Youth in Ontario under Canada’s Youth Criminal Justice Act: A Case Study of a “Runaway” Girl. Canadian Jouranl of Criminology and Criminal Justice, 49, 37-73
مداخله اجتماعی برای جوانان در معرض خطر در ایالت انتاریو زیر نظر شورای  عدالت کیفری جوانان در کانادا:مطالعه موردی یک دختر فراری


7) Mann, Ruth M. (2008). A Specialized Criminal Justice System for Canadian Youth: Critical overview of historical and contemporary developments in law and procedures governing youth offending. In Introduction to Criminology, Kirsten Kramar (ed.). Toronto: Pearson Education.
یک سیستم کیفری ویژه برای جوانان کانادایی:مرور انتقادی تحولات تاریخی و معاصر در قانون وآیین دادرسی دولتی بزهکاری جوانان

8) Mann, Ruth M. (2008). Men’s Rights and Feminist Advocacy in Canadian Domestic Violence Policy Arenas: Contexts, Dynamics and Outcomes of Anti-Feminist Backlash. Feminist Criminology, 3(1), 44-75
حقوق بشر و مدافعان فمنسیم در سیاست محلی خشونت خانگی در کانادا
معرفی کتاب های مرتبط با حوزه خانواده و جرم شناسی توسط  پرفسورمان

1)Mann, R. M. (2005). Review of "Reframing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social Problems," by Nancy Berns, Aldine de Gruyter, 2004, 194 pp. In Canadian Journal of Sociology Online
مرورطرح مجدد قربانی:خشونت خانگی،رسانه و مسائل اجتماعی

2)Mann, R. M. (2002). Interventions for Violent and At-risk Youth in Ontario: Government and Community Partnerships and Research Needs, A Review of the Literature. Ontario Ministry of Correctional Services
مداخلاتی بر جوانان خشن و در معرض خطر ایالت انتاریو: مشارکت دولت و اجتماع و الزامات پژوهشی،مروری بر ادبیات


پاره ای از مقالات ارائه شده وی در همایش های مربوط به خانواده و خشونت

1)Mann, R. M. (1999). Struggles for youth justice: A Canadian example. International Conference on Post-colonialism, Global Justice, and Ethic Diversity. Bhopal, India: Indria Ghandi Museum of Mankind
مداخلاتی بر عدالت جوانان: یک نمونه کانادایی

2) Mann, R. M. (2001). Domestic Violence and the Social Justice Project. Annual Meeting of the Canadian Sociology and Anthropology Association, Universite de Laval: May
خشونت خانگی و پروژه عدالت اجتماعی
3) Mann, R. M. (2002). Giving Youth a Voice: Canada’s Youth Justice Renewal Initiative and the Voices of Violent and At-Risk Youth. Annual Meetings of the Canadian Anthropology Society (CASCA). University of Windsor: May.
صدایی برای جوانان: ابتکار تجدید عدالت جوانان کانادایی و صداهایی برای جوانان خشن و در معرض خطر

4) Mann, R. M. (2002). Domestic Violence and the “Problem” of Female Perpetration in Family Violence (FV) and Violence against Women (VAW) Research. Annual Meetings of the American Sociological Association.(ASA) Chicago Hilton: June
خشونت خانگی و مسائل مشارکت زنان در خشونت خانگی و  پژوهش خشونت علیه زنان

5) Mann, R. M. (2003). Internet/Media Activism and the “Failure” of Men’s Rights in Canadian Family Law and Domestic Violence Arenas. Annual Meetings of the Society for the Study of Social Interaction. Atlanta, Georga: August.
عمل گرایی اینترنت/رسانه و شکست حقوق افراد در قانون خانوادگی کانادا و نواحی خشونت خانگی

6) Mann, R. M. (2004). The Youth Criminal Justice Act and Advanced Liberal Governance. Annual Meeting of the Canadian Sociology and Anthropology Association (CSAA). University of Manitoba, June 5.
عملکرد عدالت کیفری جوانان و نظارت همه جانبه

7) Mann, R. M. (2004). Teaching Equality, Diversity, and Social Justice in (Inter)National Context: The Case of Canada. Annual Meetings of the American Society of Criminology. Nashville, TEN: November 19.
آموزس برابری،تفاوت و عدالت اجتماعی در زمینه ملی:مطالعه موردی کانادا

8) Mann, R. M. (2005). Community-based responses to the Needs of At-risk Girls in Ontario under Canada’s “new” Youth Criminal Justice Act: A Case Study. 9th Annual International Family Violence Research Conference. Portsmouth, MA: July 12.
واکنش های اجتماعی به نیازهای دختران در معرض خطر در ایالت انتاریوی کانادا
 
9) Mann, R. M., Girard, A., Senn, C. Y., & Ackbar, S. (2006). Intimate Partner Violence and Parenting Challenges among At-Risk and Offending Youths in Ontario: A Correctional Assessment / Intervention "Gap". Canadian Sociology Anthropology Association (CSAA), Annual Meetings. Toronto, Ontario. June 1 (12 pp.).

خشونت درونی  همسر و چالش های والدین در میان جوانان بزهکار و در معرض خطر در ایالت انتاریو
 
10) Mann, R. M., Ackbar, S., Senn, C. Y., & Girard, A. (2006). Intimate Partner Violence (IPV) and Adolescent Parenting in Ontario Youth Corrections: Narratives, Evidence, and Mandates. International Family Violence Research Conference (IFVRC), Annual Meetings. Portsmouth, New Hampshire. July 10 (22 pp.).
خشونت درونی همسر و والدین جوان در تربیت جوانان ایالت انتاریو

13) Mann, R. M. (2006). Intimate Partner Violence Research and Men's/Fathers' Rights: Internet-disseminated scholarship and its Policy Implications. International Family Violence Research Conference (IFVRC), Annual Meetings. Portsmouth, New Hampshire. June 10 (18 pp.).
پژوهش درمورد خشونت درونی همسر و حقوق مردان/پدران

15) Mann, R. M. (2007). Men’s Rights and Canadian Domestic Violence Policy: Anti-feminist backlash and feminist responses. American Society of Criminology. Atlanta, Georgia, November 17.
حقوق افراد و سیاست خشونت خانگی در کانادا

آدرس تماس با پرفسور مان:

156-2 Chrysler Hall South
University of Windsor
phone: (519) 253-3000  ext. 2186
e-mail: ruthm@uwindsor.ca
صفحه شخصی پرفسور مان در دانشگاه ویندسور

www.uwindsor.ca/sociology/ruth-mann

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

امیری، سمیه

مطالب نویسنده