ماخذشناسی خشونت علیه زنان، شامل کتاب، مقاله، پایان‌نامه پژوهش سازمانی

فرزانه جلالی

1. آقابیگولی، عباس و آقاخانی، کامران(1386). بررسی پدیده همسرآزاری در شهر تهران در سال 1379. مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران. تهران: آگه
2. آیت اللهی، زهرا (1381). خوشرفتاری با زنان (نفی خشونت علیه زنان) . تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجنماعی زنان
3. _اشتری، بهناز (1380). قاچاق زنان، بردگی معاصر. تهران:اندیشه برتر.
4. اعزازی، شهلا (1380). خشونت خانوادگی: زنان کتک خورده. تهران: سالی 5. حسینی، حسن (1385) . جامعه شناسی نظام گسیختگی خانواده و طلاق. تهران: سلمان
6. رام پناهی، اعظم (1384)خشونت علیه زنان و بازتاب آن در مطبوعات. تهران: شورای فرهنگی، اجتماعی زنان؛ روابط عمومی.
7. رفیعی فر، شهرام (1380) و سعید پارسی نیا .خشونت علیه زنان. تهران:تندیس
8. روی، ماریا (1377). زنان کتک خورده (روانشناسی خشونت در خانواده). ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران: علمی
9. سلیمانی، محمد (1385). سیر تاریخی خشونت علیه زنان(1) . تهران: آبرخ.
10. فنی، زهره (1378) بررسی علل خشونت نسبت به زنان، سمینار زن در یافته های نوین پژوهشی. مجموعه مقالات پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا.
11. کار، مهرانگیز (1380) . خشونت علیه زنان. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
12. کار، مهرانگیز (1370). فرشته عدالت و پاره های دوزخ. تهران: روشنگران.
13. محمدی،زهرا (1383). بررسی آسیبهای اجتماعی زنان در دهه (1370_1380) . تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
14. معتمدی مهر، مهدی (1380). حمایت از زنان در برابر خشونت سیاسی جنایی انگلستان. تهران: برگ زیتون.
15. معظمی، شهلا (1382). فرار دختران چرا؟. تهران:گرایش.
16. معظمی، شهلا (1386) . همسرکشی. مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران. تهران: آگه
17. مولاورزی، شهیندخت (1385) و همکاران. مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی. تهران: حقوقدانان با همکاری دانش نگار.
18. مولاورزی، شهیندخت (1385). کالبد شکافی خشونت علیه زنان. تهران: حقوقدانان با همکاری دانش نگار.
19. نظری جیرانی، محبوبه (1378). همسر آزاری معضلی اجتماعی برای زنان. مجموعه مقالات زن در یافته های نوین پژوهشی زنان دانشگاه الزهرا. 1378
20. هدایت نیا گنجی، فرج الله (1382) . خشونت در خانواده (بررسی تحلیلی حوادث خانواده). تهران: وثوق
مقالات:
1. آزاده، منصور اعظم و راضیه دهقان فرد. خشونت علیه زنان در شهر تهران: نقش پذیری جنسیتی منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگی. پژوهش زنان. دوره4. 1385.شماره1و2.
2. آقا بیگلویی، عباس. بررسی پدیده همسر آزاری در شهر تهران،سال 1379. اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران. خرداد 1381
3. احمدی، حبیب. بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده مطالعه موردی شهر بوشهر. اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران. خرداد 1381
4. احمدی خراسانی، نوشین. آدرس مخفی نداریم: گفتکویی درباره خانه های امن در سوئد. فصل زنان، مجموعه آرا و دیدگاههای فمینیستی. 1. 1380
5. اردلان، پروین. خانه های امن زنان:نگاهی دیگر. فصل زنان، مجموعه آرا و دیدگاههای فمینیستی. 1. 1380
6. اردلان ، پروین و فروغ کاخساز. آقا تا حالا شده همسرتان را کتک بزنید؟ . زنان . 18. خرداد و تیر 1373
7. اعزازی، شهلا. خشونت خانگی بازتاب ساختار جامعه . نشریه زنان. شماره 50. اسفند1377
8. اعزازی ، شهلا . واقعیت پنهان خشونت خانوادگی. فرزانه . شماره 10. زمستان 1379
9. اعزازی، شهلا، خشونت خانوادگی-خشونت اجتماعی. نامه انجمن جامعه شناسی ایران. شماره4. 1380
10. امیری، فاطمه. نیم نگاهی به خشونت با زنان در خانواده. حقوق زنان. شماره 2. اردیبهشت و خرداد 1377
11. امین الاسلامی، فریده.خشونت علیه زنان در کردستان.فصل زنان، مجموعه آرا و دیدگاههای فمینیستی. 2. پاییز 1381
12. امینی، آسیه. عاطفه فقط 13 سال داشت. زنان شماره113. مهر1383
13. امینی، آسیه. بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. زنان. شماره123 . مرداد1384
14. امیدی، سحر. این وحشت منحوس. زنان شماره 103 آبان 1382
15. بختیاری، افسانه و نادیا امیدبخش . بررسی علل و آقار خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل. پزشکی قانونی. شماره9. پاییز 1382
16. بورگر، جولیان. فاجعه کشتار ناموسی زنان در اردون. ترجمه: فریدون فریار . زنان. شماره 49. آذر 1377
17. بوداس، مارینا. اعتراض زنان علیه خشونت و تجاوز. ترجمه: زهره زاهدی. زنان . 34. اردیبهشت 1376
18. پارتون، کریستسن. زنان ستم جنسی و کودک آزاری . ترجمه: فرخ قره داغی. جنس دوم. 8. پاییز 1379
19. پطروسیان، ماهایا. زنان، مازوخیسم اجتماعی و خشونت در سینما. نقد سینما. شماره 11. تابستان 1374
20. پوراسلامی ،محمد، شهرام رفیعی فر . حذف خشونت علیه زنان ضرورتی برای توانمندی سازی و سلامت زنان. اولین همایش توانمند سازی زنان
21. پیروزبخت، نیکان. مبارزه ای نابرابر برای امنیت و حقوق برابر. زنان شماره 109. خرداد 1383
22. پیغمبرزاده، زینب. آزارهای خیابانی تابع زمان و مکان ناامن است نه وضع قربانیان. زنان شماره147. مرداد1386
23. ترکیه ، تجاوز و خشونت علیه زنان. کتاب زنان . شماره 14 . زمستان 1380
24. توکلی، نیره. سوء ظن، تعصب و دیگر هیچ. زنان. شماره93. آبان 1381
25. توکلی، نیره. (1379) جامعه شناسی خشونت در خانواده . جنس دوم. جلد ششم. تهران:توسعه
26. جوادیان، سیدرضا. بررسی پدیده خشونت در خانواده‌های پدر معتاد. مددکاری اجتماعی، شماره2. بهار 1382
27. حاجیان، آزیتا. سینما و خشونت علیه زنان. نقد سینما . شماره 11 . تابستان 1376
28. حجتی کرمانی، سوده. خشونت خانگی علیه زنان، دیدگاهی اجتماعی . حقوق اجتماعی. شماره 23. بهمن1381
29. خاکسار، الهام. او با پول همه چیز می خرد ختی... . زنان. شماره 42. فروردین و اردیبهشت1377
30. خانه های امن در آلمان. ترجمه الهام مقدس. حقوق زنان . شماره 23 . بهمن 1381
31. خشونت علیه زنان، زن روز. شماره 1851. خرداد 1381
32. خشونت علیه زنان در خانواده. حقوق زنان. شماره 10. اسفند 1379
33. خشونت و آزار زنان. نافه. شماره 11و 12. فروردین و اردیبهشت 1380
34. خشونت از اصلی ترین مسایل زنان ایران است. زنان شماره 143. فروردین 1386
35. خضرحیدری، فهیمه. تخریب اینترنتی یک زن. زنان شماره 139. دی1385
36. درویش پور، مهراداد. چرا مردان علیه زنان به اعمال خشونت ترغیب می شوند؟ . زنان . 56. مهر 1378
37. در کوزوو چه می گذرد؟ بیانیه زننان بلگراد در محکومیت خشونت صربها. زنان . شماره 52. اردیبهشت 1378
38. دوکوهکی، پرستو. وقتی برقع بر می افتد. زنان. شماره 82. آذر 1385
39. رستمی، نیلوفر. 2 مرد و 1زن، آن شب سیاه در سبزه زار. زنان شماره 150. آبان1386
40. رئیسی سرتشنیزی، امرالله . خشونت علیه زنان و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهرستان شهرکرد. پژوهش زنان. شماره 3. فروردین 1381
41. زرآبادی، شیوا. تجاوز، چاقویی در وجود زن. زنان شماره 150. آبان 1386
42. زنان قربانی خشونت . ترجمه علی پورمند. حقوق زنان. شماره 6. آذر و دی 1377
43. زیگر، جونی. خشونتهای خانگی. ترجمه زهره زاهدی. زنان. 44. تیر 1377
44. زیگر، جونی. پیمان رفع تبعیض زنان. ترجمه زهره زاهدی. زنان. شماره 45. مرداد1377
45. سیف ربیعی, محمدعلی, فهیمه رمضانی تهرانی, زینت نادیا حتمی .همسر آزاری و عوامل موثر بر آن. پژوهش زنان. شماره 4. مهر 1381
46. شاتلو، کریستف. زنان کوزوو از تجاوز و کشتار می گویند. ترجمه: شیوازرآبادی. زنان. شماره 87. اردیبهشت1381
47. شبانی شجاعی، علیرضا. خشونت با زنان ممنوع. زنان شماره 151. آذر1386
48. صابریان،معصومه، الهه آتش نفس، بهناز بهنام، شهلا حقیقت. بررسی عوامل مؤثر در بروز خشونت خانگی و روش های مقابله با آن از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان سمنان در سال 1382 .پزشکی قانونی،شماره10. بهار 1383
49. صادقی، سهیلا. آیا جرم و خشونت خصیصه ای مردانه است؟. زنان. شماره 48. ابان 1377
50. صدر، شادی. ناموس:زنان وابسته به یک مرد. زنان. شماره 93. آبان 81
51. صدر، شادی. دختران ایرانی و برده داری مدرن. زنان شماره 92. مهر1381
52. طاهری، شهلا. بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زنان در خانواده در بین مراجعین به پزشکی قانونی و سایر خدمات درمانی شهرستان خدابنده. استانداری زنجان
53. طاهری، ع.(1378). از کجا به کجا فرار می کنند این دختران؟! . زنان. شماره 58. آذر 1378
54. غفاری، مریم. عملکرد کمیته جهانی امحای خشونت علیه زنان . نیکی. شماره 7. تیر 1381
55. غیاثی، شهین. بررسی علل همسر آزاری در استان ایلام. اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران. خرداد 1381
56. فشارهای ساختاری بر خانواده، عامل کودک آزاری. زنان شماره151 . آذر 1386
57. قانون پلی معلق برای قاتلان ناموسی. زنان شماره93.آبان 1381
58. قائنی، محسن . کتک زدن زن یکی از آثار ریاست مرد. زنان 18و 19. خرداد و تیر 1373.
59. قانون پلی معلق برای قاتلان ناموسی. زنان . 93. آبان 1381
60. قدییمی، علی. در مواجهه با آزار جنسی در محیط کار زنان، شاکی یا متهم؟! . زنان شماره122. تیر1384
61. قندهاری، پردیس. مزاحمتهای جنسی در محیط کار. جنس دوم. تهران: توسعه. اسفند 1379
62. قنبرپور، سینا. قاتلان ناموسی ، متهمانی که دفاعشان شنیده نشد. زنان. شماره94. آذر1381
63. قنبرپور، سینا. افسانه دفاع مشروع با تردید به پایان نزدیک شد. زنان. شماره106. بهمن1382
64. قنبرپور، سینا. آزادی افسانه و بحث ناتمام دفاع مشروع. زنان شماره 117. بهمن 1383
65. قنبرپور، سینا. افسانه در انتظار سرانجام دفاع مشروع. زنان شماره115 . آذر1383
66. قنبرپور، سینا. جانیان بزرگ امروز، قربانیان کوچک دیروزند. زنان شماره114. آبان 1383
67. قنبرپور، سینا. شک دارم پس می کشم. زنان. شماره129. آذر1384
68. قنبرپور، سینا. رسم خواهر کشی. زنان شماره128. بهمن 1384
69. قنبرپور، سینا. دو زن هر دو قربانی. زنان . شماره 138. آذر1385
70. قنبرپور، سینا. پرواز مرگ بر فراز آشیانه فاخته. زنان. شماره149. مهر 1386
71. قنبرپور، سینا. من از حیثیتم دفاع کردم.زنان شماره 95. دی 1381پ
72. قهاری , شهربانو. بررسی مشکلات روانپزشکی در زنان قربانی خشونت های خانگی. دومین کنگره روانشناسی بالینی ایران. اردیبهشت 1381
73. کار، مهرانگیز. بررسی خشونت علیه زنان در قوانین ایران. جنس دوم . تهران: توسعه
74. کار، مهرانگیز. برای حفظ جان زنان آیا هنوز هم ضرورت تاسیس خانه های امن احساس نمی شود؟. زنان . شماره 29. تیر 1385
75. کاشانی، سارا. خشونت نسبت به زنان در اسناد بین الملی.حقوق زنان. شماره 1. فروردین 1377
76. کاظمی حقیقی، ناصرالدین. خشونت در خانواده ((سبب شناسی)) . نشریه چشم انداز
77. کامکار, مهدیس و ملیسا فارلی . روسپیگری :امری مسلم بر تجاوز به حقوق بشر. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره 6 دی 1381
78. کریمی مجد، رویا. ام البنین هم شکنجه شد و مرد. زنان. شماره 38. آّبان 1376
79. کریمی مجد، رویا. یک جنایت کاملا معمولی. زنان 93. آبان 81
80. کریمی مجد، رویا و آزاده مختاری. کرکسها بر فراز تهران.زنان شماره 92. مهر 1381
81. لرنر، ثرون. تجاوزهای سیاسی در هائیتی. ترجمه: نازنین شاه رکنی . زنان. شماره 49. آذر 1377
82. ماراسومی، رادهیکاکو. حقوق بشر و خشونت علیه زنان. فرزانه. دوره سوم شماره 8 . زمستان 1375
83. مبارزه با خشونت علیه زنان تعهد دولتها. ترجمه لیلا حسینی یزدی. حقوق زنان . شماره 18. مهر و آبان 1379
84. محبی، سیده فاطمه. آسیب شناسی اجتماعی زنان. خشونت علیه زنان. کتاب زنان. شماره 14. زمستان 1380.
85. مردای، نیکان. مبارزه ای نابرابر برای امنیت و حقوق برابر. زنان شماره 109. خرداد 1383
86. معظمی،شهلا . همسر کشی. اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران. خرداد 1381
87. مقدس فرد، حمید. روسپیگری در ایران پنهان و فاقد پارادایم. اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران. خرداد 1381
88. مقدسی، نجمه. خشونت علیه زنان. کتاب نقد. ویژه حقوق زن. شماره 12 . پاییز 1378
89. مولاوردی، شهیندخت. نقش قانون در امحای ابقای خشونت علیه زنان. ترجمه: ق، طولانی. ترجمان سیاسی. شماره 27. مرداد 1380
90. مولاوردی، شهیندخت. گزارشی از نخستین کارگاه آموزشی خشونت علیه زنان . حقوق زنان. شماره 16. تیر و مرداد 1379
91. موسوی بجنوردی، سید محمد. اسلام خشونت نسبت به زن را نمی پذیرد. حقوق زنان. شماره 3. تیر 1377
92. موسوی پور، فریبا. ضرب و جرح عمده ترین موارد مراجعه زنان، گزارش از بخش زنان پزشکی قانونی. حقوق زنان. شماره 4. شهریور 1377
93. میر معزی، مهشید. دلیلی برای شادی وجود ندارد، 25 سال خانه امن زنان. فصل زنان. 1. 1380
94. میرزا، مریم. خشونت با زنان بس است. زنان شماره 127.آذر و دی 1384
95. نازپرور ، بشیر. همسر آزاری. پژوهش زنان شماره 3 . فروردین 1381
96. نابرابری سنتی دو جنس و پیامدهای اجتماعی آن. زنان.4 . اردیبهشت 1371
97. نوابی نژاد، شکوه. آتش در خانه. فرزانه دوره سوم. شماره 8 . زمستان 1375
98. وحشت و تجاوز در اردوگاه های زنان بوسنیایی. ترجمه : مریم گودرزی . زنان. شماره16. فروردین و اردیبهشت 1372
99. هلر، ژولیت. خشونت خانگی علیه زنان. ترجمه پروانه قاسمیان. فصل زنان.1. 1380
100. هنرمند، مریم. خشونت علیه زنان، چرا؟. زن جنوب. شماره 1 شهریور 1380
101. هومین فر، الهام. فاجعه و تشدید تبعیضهای جنسیتی. زنان شماره 128.بهمن 1384
102. یثربی، چیستا. خواهران فراموش شده سیندرلا، خشونت در سینما. نقد سینما. شماره 11. تابستان1376

پژوهش سازمانی
«بررسی و شناسایی علل خشونت نسبت به زنان در خانوادههای تهرانی»، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء (س).
«بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در منزل»، مرکز جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز.
«بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه الزهراء (س).
«بررسی وضعیت خشونت نسبت به زنان (در خانوادههای تهرانی)»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تهران.
«بررسی خشونت علیه زنان در خانواده»، معاونت پژوهشی، دانشگاه مازندران.
«حقوق بین الملل و رفـع خشـونت نسـبت بـه زنـان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
«خشـونت در خانوادهها»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرمشنـاسی، سازمان زنـدان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
«علل اجتماعی، اقتصادی خشونت نسبت به زنان در خانواده»، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء (س).
«نـظرسنجی از مردم تهران دربـاره جنبههای خشـونت در بـرنامه های تلویزیون»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامهای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
«بـررسی میـزان و کیفیت خشونت فیزیکی علیه زنـان در خانواده در بین مراجعین به پزشکی‌قانونی و سایر مراکز درمانی شهرستان خدابنده»، کمیسیون امور بانوان استانداری زنجان.
«بررسی رابطه وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی با مشکلات جسمی همسر (زن) آزاری در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اراک در نیمه اول سال 1378»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک.
«بررسی برخی ویژگی‌های شخصیتی و زناشویی مردان همسرآزار از دید همسران مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان»، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
«بررسی علل مؤثر در همسرآزاری در استان ایلام»، کمیسیون امور بانوان استانداری ایلام. «بررسی رابطه بین تماشای فیلم ویدئویی جنسی و پرخاشگرانه و سازگاری‌های روانی- اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و غرب‌گرایی نوجوانان دبیرستان غیرانتفاعی شهر اهواز»، شورای پژوهشی استان خوزستان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


مارابی، محسن، بررسی عوامل خانوادگی موثر بر خشونت علیه زنان در استان کردستان: مطالعه موردی شهرستان کامیاران/محسن مارابی؛ به راهنمایی: طلعت اللهیاری؛ استاد مشاور: انور صمدی راد، شهلا اعزازی.پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوماجتماعی،1384.
چکیده : چکیده تحقیق حاضر به بررسی و شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهرستان کامیاران پرداخته است. هدف اصلی آن شناخت این عوامل و شناخت نوع خشونت علیه زنان در جامعه مورد مطالعه و ارائه راهکارهای علمی در جهت جلوگیری از گسترش خشونت علیه زنان می باشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر تحقیق، از نظریات مختلفی از جمله نظریه منابع، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه فمنیستی، نظریه سیستمی سالوادور مینوچین، و نظریه ارتباطی ویرجینیا ستیر استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، به شیوة گلوله برفی (Snow balling)، بر روی 386 نفراز زنان مورد خشونت دیدة ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان کامیاران انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که بین متغیرهای تجربه خشونت، پذیرش خشونت، یادگیری خشونت، پدرسالاری، آشفتگی خانواده، سن زنان، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، شغل زوجین، شیوه انتخاب همسر، عکس العمل زنان در مقابل خشونت، شیوه های حل اختلاف با همسر و مرزهای بین اعضای خانواده رابطة معنادار مشاهده شده است. اما بین شهری و روستایی بودن با میزان خشونت علیه زنان تفاوت معنی دار مشاهده نشد. این نتایج همچنین نشان داده است که اکثر زنان نمونة آماری از طرف شوهرانشان مورد شدیدترین انواع خشونت قرار گرفته اند که خشونت جسمی به میزان 3/95 درصد، خشونت روانی 100 درصد، خشونت اقتصادی 6/81 درصد و خشونت جنسی به میزان 3/95 درصد بوده است. بنابراین پیشنهاد شد که با به تصویر کشیدن قبح اعمال خشونت علیه زنان و با بهره گیری از منابع موجود و رسانه های جمعی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تشکل های غیر دولتی و ... ، خانواده ها را از تأثیرات منفی که خشونت های خانگی بر زنان و بچه ها می گذارد آگاه کنند و در مدارس نیز از خدمات مددکاران اجتماعی در جهت شناسایی خانواده های آشفته و پیشگیری از رسیدن این خانواده ها به مراحل بحرانی استفاده شود.


بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده، مطالعه موردی:شهربوشهر،پایان‌نامه(کارشناسی ارشد)— دانشگاه شیراز ،1380، علوم انسانی - جامعه‌شناسی
چکیده: هدف از انجام این رساله، بررسی و شناخت تاثیر عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده میباشد.به عبارت دیگر در این رساله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا بعضی از شوهران اقدام به خشونت علیه همسرانشان می‌نمایند؟ برهمین اساس ، متغیرها و فرضیاتی از سه دیدگاه نظری عمده یعنی نظریات منابع و یادگیری اجتماعی در سطح خرد، نظریه خرده فرهنگ خشونت در سطح کلان و هم چنین مطالعات و تحقیقات پیشین، جهت تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده استنتاج شده‌اند.داده‌های مورد نیاز جهت تست این فرضیات از طریق پرسشنامه خود - گزارشی و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی قشربندی شده چند مرحله‌ای، از یک نمونه 530 نفری از زنان متاهل ساکن شهر بوشهر که طول مدت ازدواج آنان بیش از یک سال بود، جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک‌های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس یکطرفه، آزمونهای تی‌وشفی، ضرایب همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن) رگرسیون ساده و چند متغیره به (روش چند مرحله‌ای) به کمک نرم‌افزار (SPSS) مورد تحلیل آماری قرار گرفته‌اند.نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای سن زن و شوهر، سن ازدواج زن و شوهر، طول مدت ازدواج زوجین، تعداد فرزندان، میزان پای‌بندی زوجین به اعتقادات دینی، میزان آزادی زوجین در انتخاب همسر، میزان تحصیلات زن و درآمد شوهر دارای رابطه معکوس و معنی‌دار و متغیرهای تفاوت سنی زوجین، دخالت خویشاوندان و نزدیکان زوجین، تجربه و مشاهده خشونت والدین توسط زوجین در خانواده خاستگاه میزان تحصیلات شوهر دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی واقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده میباشند و متغیر درآمد زن دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با خشونت روانی، فیزیکی، اجتماعی و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده و رابطه معکوس و معنی‌داری با خشونت اقتصادی شوهران علیه زنان در خانواده میباشد.هم‌چنین نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای جنسیت فرزندان، میزان رضایت و علاقه زوجین در انتخاب همسر، وضعیت اشتغال زوجین، نوع شغل زوجین، سابقه وابستگی شوهر به مواد مخدر، تفاوت منزلت شغلی زوجین، تفاوت تحصیلات زوجین و تفاوت درآمد زوجین دارای ارتباط معناداری با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده میباشند و هم‌چنین رابطه متغیر محل تولد شوهر با خشونت روانی، اجتماعی و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده معنادار میباشد.اما این متغیر با خشونت فیزیکی و اقتصادی شوهران علیه زنان و متغیر محل تولد زن نیز با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده دارای رابطه معناداری نمی‌باشند.در صورتی که همسان همسری زوجین از نظر محل تولد احتمال اقدام شوهران به انواع خشونت علیه همرانشان را تقلیل میدهد.بطور کلی نتایج حاصله نشان داد که مدل نظری ارائه شده جهت تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده از قدرت پیش‌بینی بسیار خوبی برخودار بوده و توانسته است 89/4 درصد از تغییرات شوهران علیه زنان در خانواده را توضیح دهد.
بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران/میترا خاقانی فرد؛ به راهنمایی: - خسروی؛ استاد مشاور:سفیری.پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد،1382.
چکیده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران پرداخت است. در این پژوهش 97 زن مورد خشونت قرار گرفته مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری بصورت نمونه در دسترس در دادگاههای شماره 1و2 خانواده بوده است. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه سنجش خشونت که 4 حیطه خشونت روانی، خشونت فیزیکی، جنسی، اقتصادی را به طور جداگانه می سنجد. پرسشنامه محقق ساخته که تمایل به افکار خودکشی، تمایل به افکار آسیب رساندن به همسر، حمایتهای خانوادگی را در زنان مورد خشونت قرار گرفته می سنجد.


_ دهقانی، عبدالرحیم. (1384). بررسی تاثیر سرمایه (اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی) بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز
چکیده:
خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی همواره با آفتهایی روبروست که یکی از این افتها خشونت شوهران علیه زنان است. تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در چرخه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز یافته در میان خانواده ها جریان دارد. در این تحقیق عوامل مذکور تحت عنوان سرمایه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مطرح گردیده است. اصطلاح سرمایه فرهنگی برای اولین بار توسط بوردیو جامعه شناس فرانسوی و سرمایه اجتماعی توسط کلمن جامعه شناس انگلیسی بکار رفته است. داده های این پژوهش از مناطق مختلف شهرستان کهکیلویه جمع آوری شده است که نمونه آن شامل 306 نفر از زنان متاهل شهرستان است. تحلیلها و نتایج این پژوهش مبین این واقعیت است که از عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان، مشارکت اجتماعی علمی زوجین بیشترین و درآمد شوهر کمترین تاثیر را داشته است.
کلید واژه:
خشونت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی
_عظیم زاده، شادی.(1384) حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و آمریکا). پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
مجموعه ای که پیش روست حاصل تلاشی است اندک در مسیر احقاق حقوق از دست رفته بانوان و رهاندن آنها از ستم دیدگی تاریخی شان. خشونت، این رفتار تعمدی ،آشکار یا پنهان که از ضعیف ترین حالت ان تا شدیدترین درجه اش، متضمن اسیب روحی یا جسمی قربانی خواهد بود. رفتاری است ضد اجتماعی که امروزه علی رغم داشتن قربانیان متعدد از هر سن و جنسیتی ، زنان را انچنان گرفتار خود ساخته که ناگزیر می بایست خشونت دیدگی بانوان را معضلی عمده در جامعه کنونی تلقی نمود، از این رو تلاش این مجموعه متمرکز بر آن است تا با رویکردی به خشونت پذیری خواسته و ناخواسته زنان، دلایل و عوامل گوناگون آن در دو جامعه ایرانی و آمریکایی ، که هر دو به نحوی خاص و ویژه به این بیماری اجتماعی مبتلایند بتوان از نگاهی جرم شناسانه راه حلی «کیفری_اجتماعی» را برای مبارزه با این معضل ارائه نمود. آشنایی با انواع گسترده خشونت علیه زنان بخصوص حجم بیداد کننده خشونت خانگی در ایران و خشونت اجتماعی در امریکا و مطلع گشتن از بهای جبران ناپذیر و همه گیری ان، راهی جز اتخاذ سیاست جنایی مثمر ثمر که متضمن تدابیر پیش گیرنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است، توفیق حاصل گردد؛ سیاستی علمی و منسجم با همکاری تمام ارکان جاممعه ، نه صرفا رکن قانونی، بلکه حرکتی وحدت بخش که در آن ارکان دولتی، غیردولتی و بخصوص زنان سهم عمده ای را بر عهده بگیرند، تا هر جامعه چه جامعه در حال توسعه ای مانند ایران با ریشه های بی شمار سنتی و مذهبی و چه جامعه توسعه یافته و صنعتی چون آمریکا، سعی نماید تا در چهارچوب مقتضیات زمانی و مکانی و با توجه به تعلقات فرهنگی و اجتماعی مردمان خود، با اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی،مسیر وقوع خشونت بر زنان را از یک سو با موانع بی شمار روبرو کرده و از وقوع آن پیش گیری نماید و از سوی دیگر زنان خشونت دیده ای را که جامعه در پیش گیری از وقوع ستم بر آنان موفق نگردیده ، در چتر حمایتی قانونی_اجتماعی به مامن امن رساند.


مارابی، محسن، بررسی عوامل خانوادگی موثر بر خشونت علیه زنان در استان کردستان: مطالعه موردی شهرستان کامیاران/محسن مارابی؛ به راهنمایی: طلعت اللهیاری؛ استاد مشاور: انور صمدی راد، شهلا اعزازی.پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم اجتماعی،1384.
چکیده : چکیده تحقیق حاضر به بررسی و شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهرستان کامیاران پرداخته است. هدف اصلی آن شناخت این عوامل و شناخت نوع خشونت علیه زنان در جامعه مورد مطالعه و ارائه راهکارهای علمی در جهت جلوگیری از گسترش خشونت علیه زنان می باشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر تحقیق، از نظریات مختلفی از جمله نظریه منابع، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه فمنیستی، نظریه سیستمی سالوادور مینوچین، و نظریه ارتباطی ویرجینیا ستیر استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، به شیوة گلوله برفی (Snow balling)، بر روی 386 نفراز زنان مورد خشونت دیدة ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان کامیاران انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که بین متغیرهای تجربه خشونت، پذیرش خشونت، یادگیری خشونت، پدرسالاری، آشفتگی خانواده، سن زنان، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، شغل زوجین، شیوه انتخاب همسر، عکس العمل زنان در مقابل خشونت، شیوه های حل اختلاف با همسر و مرزهای بین اعضای خانواده رابطة معنادار مشاهده شده است. اما بین شهری و روستایی بودن با میزان خشونت علیه زنان تفاوت معنی دار مشاهده نشد. این نتایج همچنین نشان داده است که اکثر زنان نمونة آماری از طرف شوهرانشان مورد شدیدترین انواع خشونت قرار گرفته اند که خشونت جسمی به میزان 3/95 درصد، خشونت روانی 100 درصد، خشونت اقتصادی 6/81 درصد و خشونت جنسی به میزان 3/95 درصد بوده است. بنابراین پیشنهاد شد که با به تصویر کشیدن قبح اعمال خشونت علیه زنان و با بهره گیری از منابع موجود و رسانه های جمعی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تشکل های غیر دولتی و ... ، خانواده ها را از تأثیرات منفی که خشونت های خانگی بر زنان و بچه ها می گذارد آگاه کنند و در مدارس نیز از خدمات مددکاران اجتماعی در جهت شناسایی خانواده های آشفته و پیشگیری از رسیدن این خانواده ها به مراحل بحرانی استفاده شود.


بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده، مطالعه موردی:شهربوشهر،پایان‌نامه(کارشناسی ارشد) دانشگاه شیراز ،1380، علوم انسانی، جامعه‌شناسی
چکیده: هدف از انجام این رساله، بررسی و شناخت تاثیر عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده میباشد.به عبارت دیگر در این رساله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا بعضی از شوهران اقدام به خشونت علیه همسرانشان می‌نمایند؟ برهمین اساس ، متغیرها و فرضیاتی از سه دیدگاه نظری عمده یعنی نظریات منابع و یادگیری اجتماعی در سطح خرد، نظریه خرده فرهنگ خشونت در سطح کلان و هم چنین مطالعات و تحقیقات پیشین، جهت تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده استنتاج شده‌اند.داده‌های مورد نیاز جهت تست این فرضیات از طریق پرسشنامه خود - گزارشی و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی قشربندی شده چند مرحله‌ای، از یک نمونه 530 نفری از زنان متاهل ساکن شهر بوشهر که طول مدت ازدواج آنان بیش از یک سال بود، جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک‌های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس یکطرفه، آزمونهای تی‌وشفی، ضرایب همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن) رگرسیون ساده و چند متغیره به (روش چند مرحله‌ای) به کمک نرم‌افزار (SPSS) مورد تحلیل آماری قرار گرفته‌اند.نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای سن زن و شوهر، سن ازدواج زن و شوهر، طول مدت ازدواج زوجین، تعداد فرزندان، میزان پای‌بندی زوجین به اعتقادات دینی، میزان آزادی زوجین در انتخاب همسر، میزان تحصیلات زن و درآمد شوهر دارای رابطه معکوس و معنی‌دار و متغیرهای تفاوت سنی زوجین، دخالت خویشاوندان و نزدیکان زوجین، تجربه و مشاهده خشونت والدین توسط زوجین در خانواده خاستگاه میزان تحصیلات شوهر دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی واقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده میباشند و متغیر درآمد زن دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با خشونت روانی، فیزیکی، اجتماعی و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده و رابطه معکوس و معنی‌داری با خشونت اقتصادی شوهران علیه زنان در خانواده میباشد.هم‌چنین نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای جنسیت فرزندان، میزان رضایت و علاقه زوجین در انتخاب همسر، وضعیت اشتغال زوجین، نوع شغل زوجین، سابقه وابستگی شوهر به مواد مخدر، تفاوت منزلت شغلی زوجین، تفاوت تحصیلات زوجین و تفاوت درآمد زوجین دارای ارتباط معناداری با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده میباشند و هم‌چنین رابطه متغیر محل تولد شوهر با خشونت روانی، اجتماعی و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده معنادار میباشد.اما این متغیر با خشونت فیزیکی و اقتصادی شوهران علیه زنان و متغیر محل تولد زن نیز با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده دارای رابطه معناداری نمی‌باشند.در صورتی که همسان همسری زوجین از نظر محل تولد احتمال اقدام شوهران به انواع خشونت علیه همرانشان را تقلیل میدهد.بطور کلی نتایج حاصله نشان داد که مدل نظری ارائه شده جهت تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده از قدرت پیش‌بینی بسیار خوبی برخودار بوده و توانسته است 89/4 درصد از تغییرات شوهران علیه زنان در خانواده را توضیح دهد.
بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران/میترا خاقانی فرد؛ به راهنمایی: خسروی؛ استاد مشاور:سفیری.پایان نامه(کارشناسی ارشد) دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد،1382.
چکیده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران پرداخت است. در این پژوهش 97 زن مورد خشونت قرار گرفته مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری بصورت نمونه در دسترس در دادگاههای شماره 1و2 خانواده بوده است. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه سنجش خشونت که 4 حیطه خشونت روانی، خشونت فیزیکی، جنسی، اقتصادی را به طور جداگانه می سنجد. پرسشنامه محقق ساخته که تمایل به افکار خودکشی، تمایل به افکار آسیب رساندن به همسر، حمایتهای خانوادگی را در زنان مورد خشونت قرار گرفته می سنجد.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی