ویژه چهره ماه:انسان اجتماعی

گروه کتاب

دارندورف، رالف، 1383، انسان اجتماعی، جستاری در باب  تاریخچه، معنا وو نقد مقوله نثش اجتماعی، ترجمه علامرضا حدیوی، تهران: نشر آگه . 
اگر مارکس با مفاهیمی مانند «نظام مالکیت»، «ابزار تئلید»، «روبنا» ، «زیربنا» و «شیوه تولید» می خواست جامعه را با همه پیچیدگی آن بازسازی می کند، دارندرف در مقام طرفدار نظریه تعارص می کوشد تا همین کار را از طریق مفهوم «نقش اجتماعی» انجام دهد.  این مفهوم، که در  بسیاری از نظریه های جامعه شناسی  مفهومی جانبی  است، برای  دارندرف با مفهوم «اتم» برای فیزیکدانانن قیاس پذیر است و دارندرف سعی می کند  که با مثال های گوناگون این امر را نشان دهد که درک واقعیت پیچیده و «آزارنده» جامعه از طریق «نقش اجتماعی»  امکان پذیر است. به نظر وی، حتی  پدیده های کلان اجتماعی  با این مفهوم قابل درک و تبیین می باشند. تعارضات بنیادین جامعه و یا دگرگونی  های عمده اجتماعی بازتاب  خود را به طور مشخص  در دگرگونی نقش های اجتماعی می یابند.  بدین معنی تفاوت جامعه فئودالی  و جامعه صنعتی  که برای مارکس با تغییر  «شیوه تولید» و تکامل «ابزار تولید» از اسیاب  بادی به ماشین بخار رخ می دهند  و برای وبر مشخصه بارز  آن  تفکیک بنگاه اقتصادی  از خانواده بود، برای دارندرف این تحول عظیم با تفکیک نقش تربیتی و کارفرمایی  و نیز آموزش حرفه ای پدر قابل توضیح است. در جامعه فئودالی همه این نقش ها به عهده پدر  است. درجامعه صنعتی این نقش ها از یکدیگر تفکیک و بعضی از آنها  به بیرون خانواده منتقل می شود و همین مسئله یکی از علل عمده تعارض نسل ها در جوامع جدی است. 

(از مقدمه مترجم)

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی