سرآغاز

دکتر بهار مختاریان (دانشگاه هنر اصفهان)

سمت: 
مدیر گروه اسطوره و ادبیات کلاسیک

bmoktarian@yahoo.com

 

رزومه بهار مختاریان

سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

1

کارشناسی

ادبیات

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ایران

1369-1365

2

کارشناسی ارشد

فرهنگ و زبانهای باستان

دانشگاه تهران

تهران

ایران

1372-1369

3

دکترا

ایرانشناسی

توبینگن

توبینگن

آلمان

2005

 

 پستهای اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

1

عضو هیئت علمیِ گروه زبانهای ایرانی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تهران

1372

1374

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

2

مجری طرح واژه نامه فارسی باستان

تهران

1384

1386

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

3

استاد یار دانشگاه هنر اصفهان

اصفهان

1387

-

دانشگاه هنر اصفهان

4

ریاست دانشکده هنر ادیان و تمدنها

اصفهان

1388

-1391

دانشگاه هنر اصفهان

5

مدیر روابط بین اللملی دانشگاه هنر

اصفهان

1392

-

دانشگاه هنر اصفهان

6

معاون آموزشی دانشکده هنر ادیان و تمدنها

اصفهان

1387

1388

دانشگاه هنر اصفهان

7

مدیر گروه پژوهش هنر

اصفهان

1387

1391

دانشگاه هنر اصفهان

8

عضو کمیته منتخب مرکزی دانشگاه(کمیته مرکزی ارتقاء)

اصفهان

1388

-

دانشگاه هنر اصفهان

9

عضو هیئت جذب دانشگاه هنر اصفهان

اصفهان

1390

-

دانشگاه هنر اصفهان

10

عضو کمیته راهبردی دوره

دکترای پژوهش هنر

اصفهان

1390

-

دانشگاه هنر اصفهان

11

عضو کمیته منتخب هیات ممیزه دانشگاه

اصفهان

1390

-

دانشگاه هنر اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت های علمی- پژوهشی

12

مدیر صفحه اسطوره شناسی سایت انسان شناسی و فرهنگ

13

مجری طرح تدوین رشته انسان شناسی هنر با همکاری دکتر ناصر فکوهی

14

مجری طرح تدوین رشته هنر تطبیقی با همکاری دکتر بهمن نامور مطلق

15

مجری طرح بازنگری رشته پژوهش هنر با همکاری دکتر ناهید عبدی و دکتر بهنام کامرانی

16

دبیر هم اندیشی آیکونولوژی هنر

اصفهان

1389

-

 

17

دبیرعلمی همایش انسان شناسی هنر

اصفهان

1390

 

 

 

 

سوابق تدریس:

نام درس

محل تدریس

دانشکده

تاریخ تدریس

 • انسان شناسی ادبیات
 • مقدمات اسطوره شناسی
 • شناخت اساطیر ایران

 

دانشگاه تهران

 

 • دانشکده علوم اجتماعی (گروه انسان شناسی)

 

1386- 1384

 • تاریخ ایران بنا بر روایات ملی
 • ادیان ایران باستان

دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

1386 – 1385

 • ادیان پیش از اسلام

قم

تربیت مدرس و ادیان

1385- 1384

 • تاریخچه خطوط باستان
 • آشنایی با فرهنگ و ادبیات
 • تاریخ فرهنگی- اجتماعی ایران
 • سیر تحول و تطور نمادها در هنر پیش از اسلام
 • نقش و نماد در هنر های سنتی ایران
 • مبانی اسطوره شناسی

دانشگاه هنر اصفهان

 

 • گروه موزه داری
 • هنر ادیان و تمدنها
 • مطالعات معماری
 • هنر ادیان و تمدنها
 • هنر ادیان و تمدنها
 • صنایع دستی
 • هنر ادیان و تمدنها

1391-1386

 • نقد و روش شناسی هنر

دانشگاه هنر اصفهان

-دوره دکترای پژوهش هنر

1391 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

کتب منتشر شده :

 

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

1

درآمدی بر ساختار اسطوره ای شاهنامه

*

 

1390- انشارات آگه

2

 

"پژوهشی در باب خرقه درویشان"

ترجمه از گئو ویدن گرن

*

*

1391- انتشارات آگه (در دست انتشار)

3

تالیف گروهی

4

 

 

دانش تطبیقی هنر تطبیقی،

به کوشش بهمن نامور مطلق، منیژه کنگرانی،

(مجموعه مقالات)

*

 

1389- انتشارات سخن ،تهران

5

مجموعه مقالات انسان شناسی هنر

*

 

1392

6

کتاب تخیل مرگ در ادبیات و هنر(مجموعه مقالات)

*

 

انتشارات سخن،1391 تهران

 

 

 

مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده:

عنوان

نام نشریه

تاریخ

1

میره و پیوند آن با عیاران و جوانمردان

نامۀ فرهنگستان،شمارۀ 29، تهران

1385

2

الگوی پیشنهادی برای رده بندی داستانهای پریان بر بنیاد اسطوره ها

نامۀ انسانشناسی، شمارۀ 8، تهران

1387

3

تهمینه کیست؟ پژوهشی در اسطوره شناسی تطبیقی

نامة فرهنگستان، شمارۀ 35، تهران

 

4

مرداس نیک مرد آدمخوار!

»، نامۀ فرهنگستان، شماره 37، تهران

1387

5

گاو برمایه، گرز گاوسر و ماه پیشانی

نامۀ فرهنگستان، شماره 38، تهران

1387

6

نورتروپ فرای و نقد اسطوره ای

پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر، شمارۀ 14، تهران

1388

7

موی بریدن در سوگواری

نامۀ فرهنگستان، شمارۀ 40، تهران

1388

8

بلبل سرگشته،پژوهشی در نمادشناسی گل و مرغ

نامۀ فرهنگستان، شمارۀ 44، تهران

1389

9

 نقش قوچ در آیین های لرستان در پیوند با باورهای ایزدبانوی بزرگ

مجله ی انسان شناسی، شماره 1،تهران

1390

10

کارکرد بازارگانی نزد رستم و دیگر پهلوانان طبقه ی جنگاور هند و اروپایی

نامه ی فرهنگستان، شماره ی 49، زیر چاپ.

 

1392

11

 ببر بیان  و جامه بوری آناهیتا

فصلنامه خرد  دانشگاه فردوسی مشهد زیر چاپ

1392

 

 

 

 

 

 

مقالات علمی-تخصصی منتشر شده :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

1

تحلیلی پیرامون واژۀ آز در شاهنامه

کلک شمارۀ 32، تهران

1372

2

اسطورۀ فریدون و ضحاک

ایرانشناسی، سال دهم، شمارۀ دوم، کالیفرنیا

1377

3

میر نوروزی

ایرانشناسی، سال دوازدهم، شمارۀ دوم، کالیفرنیا

1379

4

روند منطقی تغذیه در اسطورۀ نخستین انسان

ایرانشناسی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، کالیفرنیا.

1380

5

اکوان دیو: اکومن یا اکوای دیو؟

 نامۀ ایران باستان، سال چهارم، شمارۀ دوم، تهران

1385

6

مناره ها و گنبد نماد چیستند؟

هفتۀ پژوهش، دانشگاه هنر اصفهان (همراه با سخنرانی)

1386

7

سیاوخش و بالدر، پژوهشی در اسطوره شناسی تطبیقی

         نامۀ انجمن، سال هفتم، شمارۀ25

1387

8

خاستگاه اسطوره ای نام سیاوش

نامۀ انجمن، شمارۀ 28، تهران

1387

9

نماد شناسی گل و مرغ

هفتۀ پژوهش، دانشگاه هنر اصفهان (همراه با سخنرانی

1388

10

----- و زینب کیالی ،  تحلیلی دیگر از طبقات ساسانی

نشر دانش، 119، تهران

1389

11

کنون من به بخت رد افراسیاب

دریچه، اصفهان، شماره 23 و 24، اصفهان

1389

12

نمادشناسی یونس و ماهی

هفتۀ پژوهش، اصفهان (سخنرانی)

1389

13

واژه ی شهر در منابع پیش از اسلام

پل فیروزه، شماره  19، تهران

1389

14

 

ساختار تغذیه در اسطوره مشی و مشیانه

بر اساس متون زبان های باستانی ایران

زبان شناخت، سال اول، شماره ی دوم، تهران

1389

15

اهمیت ایکونوگرافی در پژوهش های دین شناختی: آیکونوگرافی یونس و ماهی

نقد نامه ی هنر، شماره 1، 1390

1390

16

ریشه شناسی واژه ی شیر آب

(زیر چاپ)

1390

17

آیکونوگرافی جلودار در نگاره ای از چهلستون

مجموعه مقالات همایش بین المللی مکتب فلسفی اصفهان ، ج 2، 1391

1391

         
 

 

 

 

 

 

 

مقالات ترجمه شده :

عنوان

نویسنده

نام نشریه

توضیحات

تاریخ

انگلیسی به فارسی

بررسی ساختاری اسطوره

کلود لوی استروس

 ارغنون، سال اول شماره 4، تهران

با همکاری ف. پاکزاد

1374

اسطوره، نمادگرایی و حقیقت

دیوید بیدنی

ارغنون، سال اول شماره 4، تهران

-

1374

ایزدان سغدی در نقاشیهای پنجیکنت

گیتی آذرپی

گیتی آذرپی

-

1373

آلمانی به فارسی

شهرب هخامنشی مردم بر/در دریا

رودیگر اشمیت

فصلنامۀ نامه انجمن شماره22، سال ششم، شمارۀ دوم.

 

 

1385

دونیمه شدگی بازنمایی در هنر آسیا و آمریکا

کلود لوی استروس

زیر چاپ

 

1392

معرفی کتاب

 

 1. تازه های ایرانشناسی در فصلنامۀ نامۀ ایران باستان، شماره 8 و 10
 

 

 

هم اندیشی ها و همایش ها:

 1.  «تعریف نماد و چگونگی تفسیر آن در آثار هنری»: مقایسۀ دو گلک در سنگ نگاره های نرام سین و توکولتی نینورتا، 29 اردیهشت 1387 در دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

 1.   «اسطوره های ایرانی، عناصر هویت بخش در هنر»، همایش هنر ایرانی هویت ملی، 15 آبان 1387، دانشگاه هنر اصفهان.

 

 1.  «اسطوره شناسی لوی-استروس»، به مناسبت مناسبت بزرگداشت لوی-استروس 19 آبان 1387 در فرهنگستان هنر تهران (با ارائۀ مقاله).

 

 1.  «اسطوره شناسی تطبیقی هند و اروپایی بر پایۀ نظریۀ ژرژ دومزیل» در هم اندیشی دانش تطبیقی هنر تطبیقی در 1 اسفند  1387(با ارائۀ مقاله)

 

 1.  «تاریخچۀ اسطوره و نقدی بر اسطوره پژوهشی در ایران»، پژوهشکدۀ هنر، 27 مرداد 1388(با ارائۀ مقاله).

 

 1.  «نمادپردازی روح در داستان بلبل سرگشته»، فرهنگستان هنر، هم اندیشی تخیل و مرگ در 2 اسفند 1388(با ارائۀ مقاله).

 

 1.  «نمادشناسی،ایزدبانوی بزرگ و کوزه»، همایش هنر نبوی 4، 30 اردیبهشت  1389(با ارائۀ مقاله).

 

 

 1. «اهمیت آیکونوگرافی و آیکونولوژی در پژوهش های دین شناختی»، 10 اسفند، 1389، هم اندیشی آیکونولوژی، دانشگاه هنر اصفهان، (با ارائه مقاله).

 

 1.  «تاثیر هنر پیش از اسلام بر هنر اسلامی»، حوزه ی هنری، 15 دی ماه، 1389، اصفهان.

 

 1.  «کهن الگوی سه تایی مقدس و تاثیر آن بر گنبد و مناره ها»،  پژوهشکدۀ هنرهای سنتی،20 دی ماه 1389، اصفهان.

 

 1.  «تاریخ تحلیلی هنر: آیکونوگرافی جلودار در نگاره ای از چهلستون»، همایش بین المللی مکتب فلسفی اصفهان، 13 اسفند، 1391، اصفهان، (با ارائه مقاله مشترک با کیوان حق نظری).
 2. «ضرروت رشته انسان شناسی هنر و هنر تطبیقی»، همایش عالی آموزش هنر، 16 و 17 اسفندماه، 1391، اصفهان.
 3. «کارگاه اسطوره شناسی و مطالعات هنر»، خانه هنرمندان تهران، مرداد، 1391.
 4. «کارگاه آیکونولوژی»، مرکز آفرینش های ادبی  قلمستان، اصفهان، اردیبهشت 1392.
 5.  «مطالعات تطبیقی و اهمیت آن در شاهنامه پژوهی»، بزرگداشت فردوسی، اصفهان، اتاق بازرگانی، اردیبهشت 1392
 6.  «اسطوره شناسی شاهنامه»، مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، اصفهان، تیر، مرداد، شهریور 1392

 

 

مقالات در فضای مجازی:

 1. اهمیت ایکونوگرافی در پژوهش های اسطوره شناختی

http://www.anthropology.ir/node/12214

 1.  رقص شمشیر نزد طبقه جنگاور هند و اروپایی

http://www.anthropology.ir/node/11998

 1. قربانی (ترجمه)

http://www.anthropology.ir/node/11856

 1. آتش و آیین آن در ایران

http://www.anthropology.ir/node/11492

 1. اردویسور آناهیتا و آتشکده ها

http://www.anthropology.ir/node/11211

 1. چگونه اسطوره هایمان را بفهمیم

http://www.anthropology.ir/node/11106

 1. جشن مهرگان و نابودی اژدهادر اسطوره فریدون و ضحاک

http://www.anthropology.ir/node/10811

 1. اسطوره شناسی شاهنامه

http://www.anthropology.ir/node/9504

 1. بازمانده شاهی هند و اروپایی در واژه ی «رد»شاهنامه

http://www.anthropology.ir/node/9228

 1.  نقد اوستا به عنوان منبع اسطوره شناسی در ایران

 http://www.anthropology.ir/node/8189

 1.  ماه دی ماه ِ بی نام یا ماه ِ روزه؟

http://www.anthropology.ir/node/2174

 1.  بنونیست و دومزیل

http://www.anthropology.ir/node/7722

 1.  ماه آذر: جشن آتش/سده

http://www.anthropology.ir/node/772

 1.  استیگ ویکاندر و ژرژ دومزیل ( بنیادهای اسطوره ای شاهنامه)

http://www.anthropology.ir/node/7386

 1. آبان

http://www.anthropology.ir/node/742

 1.  اسطوره و آیین (3): رنه ژیرار

http://www.anthropology.ir/node/7116

 1.  اسطوره و آئین (2)

http://www.anthropology.ir/node/6976

 1.  مهر و مهرگان

http://www.anthropology.ir/node/3907

 1.  اسطوره و آئین (1)

http://www.anthropology.ir/node/6642

 1.  شهریور ماه، ماه پشته سازی خرمن

http://www.anthropology.ir/node/6556

 1. ماه مرداد، ماه باج

http://www.anthropology.ir/node/6165

 1.  میرچا الیاده

http://www.anthropology.ir/node/5962

 1.  ماه تیر ماه گرماپایه: جشن تیرگان

http://www.anthropology.ir/node/5752

 1.  اسطوره و ساختار

http://www.anthropology.ir/node/4916

 1.  ماه اردیبهشت: بهار نیرومند

http://www.anthropology.ir/node/4865

 1.  نوروز و میر نوروزی

http://www.anthropology.ir/node/4465

 1. ماه فروردین: ماه قنات شویی

http://www.anthropology.ir/node/4488

 1.  تحلیلی دیگر از طبقات ساسانی

http://www.anthropology.ir/node/4016

 1.  ماه اسفند، ماه زمین

http://www.anthropology.ir/node/3960

 1.  ماه بهمن: ماه گزنه

http://www.anthropology.ir/node/2768

 1.  مختصری درباره انسان شناسی دین

http://www.anthropology.ir/node/4241

 1. نقدی بر گفتمان سهراب کشی بهرام بیضائی

http://www.anthropology.ir/node/4237

 1.  اهمیت ادا (Edda) در اسطوره شناسی شاهنامه

http://www.anthropology.ir/node/747

 1.  رنگ در فرهنگ هند و اروپایی

http://www.anthropology.ir/node/746

 1. انگره مئنیو ، اهریمن

http://www.anthropology.ir/node/743

 1.  نظریههای اسطوره

http://www.anthropology.ir/node/741

 1.  درباره ی ژرژ دومزیل(1)

http://www.anthropology.ir/node/666

 1.  اسطورۀ «سرنخ»

http://www.anthropology.ir/node/4233

 1.  نظریۀ رودلف بالتمان دربارۀ اسطوره و دین

http://www.anthropology.ir/node/4860

 1.  ماه خرداد، ماه سیرچینی!

http://www.anthropology.ir/node/1078

 1.  ساختار اجتماعی ِداستان نمکی

http://www.anthropology.ir/node/6144

 1.  ماهی ِ سفره هفت سین

http://www.anthropology.ir/node/1063

 1.  خشم در منابع اوستایی و فارسی میانه

http://www.anthropology.ir/node/1061

 1.  پاسخی به پرسش درباره مکتب پیش آریایی

http://www.anthropology.ir/node/1059

 1.  اسطوره شناسی تطبیقی فرهنگ هند و اروپایی بر اساس نظریه ژرژ دومزیل

http://www.anthropology.ir/node/1056

 1.  تایلور و فریزر

http://www.anthropology.ir/node/1054

 1.  یادداشتی درحاشیه "سنگ صبور"

http://www.anthropology.ir/node/1052

 1. اسطوره و ضرب المثل

http://www.anthropology.ir/node/1132

 1.  نمایش آیینی بازگشت مردگان به زمین در چهارشنبه سوری

http://www.anthropology.ir/node/1130

 1. برخی بن مایه های اسطوره ای در فیلم «آتش سبز»

http://www.anthropology.ir/node/1124

 1.  مسیحیت و فرهنگ کلاسیک

http://www.anthropology.ir/node/1046

 1.  پیوند مناره ها و گنبد با نماد سه تایی مقدس

http://www.anthropology.ir/node/1106

 1.  انسانشناسی معماری

http://www.anthropology.ir/node/4433

 1. خط فارسی باستان (2)

http://www.anthropology.ir/node/7366

 1. فارسی باستان (1)

http://www.anthropology.ir/node/7204

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.