کتاب شناسی " سبک زندگی"

سمانه مرتضوی گازار

در حوزه سبک زندگی کتاب های معدودی در زیبان فارسی، وجود دارد. برخی از ماخذ نیز به صورت مقاله قابل مشاهده هستند. نظر به اهمیت روزافزون این حوزه این کتاب شناسی اولیه  در این زمینه ارائه می شود. در انتها چند ماخد انگلیسی نیز ذکر شده اند.

الف) کتاب های فارسی


    اباذری،یوسف. و چاوشیان، وحید.1381 ، طبقة اجتماعی تا سبک زندگی : رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی ،نامة علوم اجتماعی شمارة ۲۰ ، صص ۲۷- ۳.
   ابوالحسن تنهایی، حسین. وخرمی، شمسی.،1388، بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی و سبک زندگی بر اساس نظریه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه، سال 1388، فصلنامه پژوهش اجتماعی  بهار 1389; 3(6):19-41.
   آزاد ارمکی، تقی. و شالچی، وحید، 1384 ، جهان ایرانی: مسجد و کافی شاپ ، فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطا ت ،سال ۱، شماره ۴.
   استوری، جان، 1385،مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران: نشر آگه
   باکاک. ر.، ۱۳۸۱ ، مصرف ، ترجمه خسرو صبری، تهران: انتشارات شیرازه
     بحرانی شعله.، سروش، مریم. و حسینی، مریم.،1390، مقایسه جنسیتی رابطه رسانه ‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز،فصلنامه مطالعات ملی ، پاییز 1390; 12(3 (47)):0-0.
     برهانی، ف.، عباس زاده، ع.، کهن، س.، گلشن، م. و ا. درتاج رابری، 6138 ، بررسی رابطه سبک زندگی  و شاخص توده بدنی در جوانان شهر کرمان، پژوهش پرستاری دوره 2، شمار ه های 6 و 7، صص.65-72
        پرستش، شهرام. ،رضایی، احمد.، کرمی، امین.، 1385، بررسی رابطه سبک زندگی و اسلوب نوشتاری صادق هدایت در میدان تولید ادبی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات  زمستان 1385; 2(7):115-137.
    چاوشیان، حسن، 1381، سبک زندگی و هویت اجتماعی :مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دوره مدرنیته متاخر، رساله دکترا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه نهران
   حمیدی، نفیسه. و فرجی، مهدی. ، 1387، سبک زندگی و پوشش زنان در تهران، تحقیقات فرهنگی ایران  بهار 1387; 1(1 (پیاپی 1)):65-92.
      خادمیان ، طلیعه،1388،سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه ای در حوزه جامعه شناس فرهنگی و دیباچه ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان ، تهران :جهان کتاب
   خواجه نوری، بیژن .هاشمی، سمیه. و روحانی، علی.، 1389، سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز)، فصلنامه مطالعات ملی ،زمستان 1389; 11(4 (44)):0-0.
    ربانی، ر. و ح. شیری ،1388 ، اوقات فراغت جوانان در تهران : بررسی جامعه شناختی الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان در تهران  ،فصلنامه تحقیقات فرهنگ ، ی سال دوم، شماره 8، صص -209-242 ،
     رفعت جاه، مریم. ،1386، هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد ، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ،سال نهم، شماره 38 ، صص135-171
    رفعت جاه، مریم، 1387، تاثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل، مطالعات فرهنگی و ارتباطات  بهار 1387; 4(11):139-160.
    رسولی، محمد رضا، 1382، بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری  تلویزیو ن، تهران ،مرکز تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
      سرایی، حسن. ، پورجبلی، ربابه ، 1386،بررسی مقایسه ای سبک زندگی دو قوم کرد و آذری، مورد مطالعه قوم کرد و آذری شهر ارومیه ، فصلنامه علمی  پژوهشی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 13 ، صص.86-114.
     شالچی وحید .4 138 ، بررسی دو سبک زندگی متخالف (اسلام گرای انقلابی و پسا مدرن )، تهران: رسالة کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تهران
     صمیمی ، رقیه و دیگران ،1385،  ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان، نشریه پرستاری ایران  زمستان 1385; 19(48):83-93.

     عابدی اردکانی ،محمد، 1390، رابطه «عزت نفس» میزان گرایش جوانان به سبک زندگی غربی «مطالعه موردی: جوانان یزدی» ، فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی  تابستان 1390; 41(2):233-252.
    فاضلی ،محمد صادق ،1382،مصرف و سبک زندگی ،قم :صبح صادق
    فاضلی ، محمد، 1387، تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی ، فصلنامه تحقیقات فرهنگی سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ، ص ص ۱۹۸-۱۷۵
   فاضلی ،نعمت اله، 1387، مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی فرهنگی ،سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ،صص ۶۳
     فکوهی، ناصر،1387، خرده فرهنگ های اقلیتی و سبک زندگی، روندها و چشم اندازها، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ، ص ص ۱۷۴ – ۱۴۳
    فیاض بخش ، احمد و دیگران، 1390، استفاده از اینترنت و سلامت در دانشجویان: بررسی آگاهی، نگرش، و سبک زندگی مرتبط با اینترنت، فصلنامه حکیم  تابستان 1390; 14(2):96-105.
    گیدنز، آنتونی ، ۱۳۷۸، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران:نشر نی
    مهدوی کنی ، محمد سعید ،1387، دین و سبک زندگی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
   مهدوی کنی ، محمدسعید، 1387،مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ، ص ص ۲۳۰ - ۱۹۹
     مهدوی نژاد ، محمد جواد،1388،سبک زندگی پایدار ، به سفارش مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران: موسسه نشر شهر
      مهدوی نژاد، محمد جواد ،1388، تهران و سبک زندگی شهری ،به سفارش مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران: موسسه نشر شهر  
      میرزایی ،حسین,امینی ، سعیده، 1385 ،تحلیل محتوای پیامهای بازرگانی تلویزیونی با تاکید بر طبقه اجتماعی و سبک زندگی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات  پاییز 1385; 2(6):135-153.
       هندری، ال. بی و دیگران ،1381 ،اوقات فراغت و سبک های زندگی جوانان ، ترجمه مرتضی ملا نظر وفرارزککولی دزفولی ، سازمان ملی جوانان، تهران: نسل سوم
     الگوهای سبک زندگی ایرانیان ( مجموعه مقالاتی درباره سبک زندگی)، 1388، تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی


B) English Book  

 Bell, David, Hollows, Joanne, 2006, Historicizing Lifestyle: Mediating Taste, Consumption and Identity from 1900s t0 1970s, Ashgate Publishing Limited, UK
   Bell, David, Hollows, Joanne ,2005, Ordinary Lifestyles: Popular Media, Consumption and Taste, Open University Press
   Benson, Michaela, O'Reilly, Karen, 2009, Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations and Experiences, Ashgate Publishing Limited , England
  Cahill, Dennis J., 2006, Lifestyle Market Segmentation, The Haworth Press
  Chaney, David ,1996, Lifestyle, Rutledge.
    D. Walters, Glenn, 2006, Life Style Theory: past, present and future, Nova Science publisher, NewYork
   D. Walter, Glenn,1990, The criminal lifestyle: patterns of serious criminal conduct, Sage publication, University of Michigan
  Johansson, Thomas, Miegel, Fredrik, 1992, Do the right thing: lifestyle and identity in contemporary youth culture , Almquist & Wiksell( origine from the University of Virginia)
   Hansen, Emily,  Easthope, Gary, 2007, Lifestyle in Medicine, Routledge
   Hu, Jlng, 2006, A Theoretical Model of the Transnational Family Lifestyle, New Mexico State University  
   Inoguchi, Takashi,2005,  Values and Life Styles in Urban Asia: A Cross-cultural Analysis and Sourcebook, Institute Of Oriental Culture ;University Of Tokyo
   Gould, Terry, 2000, The lifestyle: a look at the erotic rites of swingers, Firefly Books
   Kasbekar, Asha, 2006, Pop Culture India!: Media, Arts, And Lifestyle, ABC –CLIO, Inc.
    Lange, Hellmuth, Meier, Lars, 2009, The New Middle Classes: Globalizing Lifestyles, Consumerism and Enviromental Concern, Springer
   Latham, Kevin, 2007, Pop Culture China!: Media, Arts, And Lifestyle, ABC –CLIO, Inc.
   Lewis, Tania, 2008, Smart Living: Lifestyle Media and Popular Expertise, Peter Lang Publishing
    Michman, Ronald D., Mazze, Edward M., Greco, Alan James, 2003, Lifestyle Marketing: Reaching the New American Consumer, Praeger Publishers, USA
     Miles, Steven, 2000, Youth lifestyles in a changing world, Open University Press                        
     Miller, Frederic P., Vandome, Agnes F., McBrewster, John, 2010, Lifestyle (Sociology), VDM Verlag Dr. Mueller e.K
   Palmer, Gareth ,2008,  Exposing Lifestyle Television: The Big Reveal, Ashgate Publishing Limited , England
   Paterson, Mark ,2006, Consumption and everyday Life, Routledge
   Rosengren, Karl Eric ,1994, Media Effects and Beyond: Culture, Socialization and Lifestyles, Routledge
    Schutz, G. Howard, Baird, c. Pamela , Hawkes, Glenn Rogers, 1979, Lifestyles and consumer behavior of older Americans, Praeger( The University Of Michigan)
     Shields, Rob, 1992, Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption, Routledge
   Sobel, Michel E., 1981, Lifestyle and social structure: concepts, definitions, analyses, Academic Press
   Thirlaway, Kathryn , Upton, Dominic,2009, The Psychology of Lifestyle: Promoting Healthy Behaviour, Routledge
   Wheaton, Belinda, 2004, Understanding Lifestyle Sports: Consumption, Identity, and Difference, Routledge
  Wheaton, Belinda, 2012, The Consumption and Representation of Lifestyle Sports, Taylor & Francis
  Vatsyayan, Kapila, Saraswati, Baidyanath, Indira Gandhi National Centre for the Arts,1995, Cross-cultural lifestyle studies, Volume 2, Indira Gandhi Centre for the Arts
 

 

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی