Feminism

Type

واژگان

آلمانی

Feminismus- Fraünrechtlertum

پارسی

فمینیسم

مترادف: زن آزاد خواهی (آشوری,1384)

سال ورود:1895

ریشه شناسی: تحت وازه ی
Feminine
واژه ی انگلیسی میانه از ریشه ی فرانسه ی میانه ی
Feminine
از ریشه ی لاتین
Femininus
از ریشه ی
Femina
به معنای زن

تعریف: طرفداری از حقوق برابر زنان با مردان در تمام حوزه های زندگی. طرفداری از حقوق زنان از اواخر قرن هجدهم در اروپا آغاز می گردد و جنبشهای طرفداری از حقوق زنان امروز در بیشتر کشور های جهان وجود دارند(گیدنز,1379).