Evolutionism

Type

واژگان

فرانسوی

Evolutionisme

آلمانی

Evolutionismus

پارسی

تطور گرایی

مترادف : تکامل گرایی ، فرگشت باوری

ریشه شناسی : این واژه از اواخر قرن نوزده وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به واژه لاتینEvolutio به معنی چرخش و تغییر و پسوند -isme به معنی گرایش می رسد.

تعریف: مکتبی ابتدا در حوزه فلسفه و علوم طبیعی که بعد ها در علوم اجتماعی نیز گسترش باقت و بنا بر آن هر پدیده اجتماعی حاصل سیری منطقی و قانونی از مراحلی است که از یک منشاء آغازین شروع و به موقعیت کنونی منجر شده است و این خط سیر با یک فرایند تاریخی – زمانی و با مراحل مختلفی از نقاط عطف همراه بوده است که در کلیت خود از رابطه انطباق بین پدیده و محیط آن با هدف بقای پدیده تبعیت می کرده اند.