انسان شناسی ورزش(4)

كارن مك گري ترجمه ی ابراهيم خدايي

بخش چهارم و نهایی
این مجموعه مقالات به دلایل بسیاری اهیمت دارد. نخست، عناصر غیر زبان شناختی تجربه ورزشی را برجسته می کند، همچنین ظرفیت تشویق همکاری و گفتگو میان چندین زیر شاخه را دارد. به عنوان مثال، تحقیق و روش های به کار رفته توسط نظریه پردازان فرهنگ مادی و باستان شناسان، با تاکیدات شان بر کیفیت های غیر گفتمانی  و صوری اشیاء، آمیخته با گرایش نوین به تجارب احساسی در ارتباط با مادیت (مثلا واتس 2009)، می تواند برای مطالعه تحلیل های تجربی ورزش و تدارک تحلیل پویا از تمایلات متغیر و دیدگاه های متنوع یاریگر باشد. این مجموعه، همچنین پتانسیل آینده ای جامعتر برای انسان شناسی و ورزش را نشان می دهد که از روش ها و دیدگاه های چندین زیرشاخه بهره خواهند برد. از میان آثاری که اینجا بازخوانی می شوند، تحقیق ونوم (1994) بر کیفیت های صوری و مادی عصای لاکروس پیشتاز این نوع تحقیق است.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

پرونده ی «ورزش» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/11096