لوئی آراگون

لوئی آراگون: مردن از دوست داشتن ساده تر است. برای همین تلاش می کنم زجر زندگی را برای عشقم، تحمل کنم.