هاشمی مقدم، امیر

تصویر moghadam.amir

ایمیل

moghaddames@gmail.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 4 ماه

مطالب

تعداد مطالب

116

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

رزومه

 شهری

امیر هاشمی مقدم (دانشگاه حاجت‌تپه آنکارا-ترکیه) سمت:  مدیر گروه توریسم

رایانامه:  moghaddames@gmail.com

مشخصات تحصیلی:

دانشجوی دکتری انسانشناسی - دانشگاه حاجت‌تپه آنکارا - ترکیه

کارشناس ارشد ایران‌شناسی فرهنگی از دانشگاه شهید بهشتی (1386)

کارشناس مردم‌شناسی از دانشگاه مازندران با رتبه الف (1383)
 

عضو وابسته انجمن انسان‌شناسی ایران (از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶)

عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران (از 1390 تاکنون)
پژوهشگر برتر دانشگاه مازیار: 1391
مدیر صفحه «توریسم» و صفحه «فرهنگ مازندران» در وب‌سایت انسان‌‌شناسی و فرهنگ www.anthropology.ir
سوابق آموزشی:
مدیر گروه و عضو پیشین هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی مازیار نور و تدریس در دیگر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.
کارگاه‌های آموزشی:
تدریس در کارگاه (work shop)های
*روش تحقیق برای پرسشگران ایسپا (1385)،   *بنیاد شهید (1387)،   *شرکت نفت (1387).

فعالیتهای نگارشی:
عضو هیئت تحریریه فصلنامه انسان‌شناسی. جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
کارشناس ویژه کتاب ماه علوم اجتماعی در شماره 5 (مرداد) 1387.
کارشناس ویژه کتاب ماه علوم اجتماعی در شماره 6 (شهریور) 1387.

همکاری با کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، کتاب ماه علوم اجتماعی، روزنامه قانون، روزنامه همشهری مازندران، روزنامه شرق، روزنامه اعتماد ملی، روزنامه همبستگی، وب‌سایت علمی انسان‌‌شناسی و فرهنگ، سایت خانه انسان‌شناسی ایران، خبرگزاری ایسنا، وب‌سایت خبری فرارو و... .

نوشته‌ها:
الف: کتابهای تألیفی:
•    انسان‌‌شناسی گردشگری (به کوشش)، 1391، دریچه نو و دانشگاه مازیار.
•    بررسی انسان‌‌شناختی سینمای تاریخی ایران، 1392، دریچه نو.
•    مردم‌‌نگاری روستای کالج، 1392، انتشارات دریچه نو.
•    روشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم اجتماعی (1389). انتشارات جامعه‌‌شناسان.
•    بررسی متون طنزآمیز عامیانه ایرانی (1393)، به همراه دکتر نعمت‌‌الله فاضلی، انتشارات علم.
•    سفر به سرزمین آریایی‌ها (سفرنامه افغانستان)، در دست انتشار (انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری نشر گهرشید
ج: ترجمه کتاب:
•    نگاه مسلمانان و غرب به یکدیگر. (تألیف: موسسه جهانی افکارسنجی PEW.) انتشارات جهاد دانشگاهی. پاییز 1385

د: تالیف مقاله:
•    «آشنایی با روش بحث گروهی متمرکز». فصلنامه انسان‌شناسی. شماره اول. پاییز 1384
•    «مردم‌‌نگاری مراسم آوازخوانی پیرمردهای اصفهان». فصلنامه تخصصی موسیقی ماهور. شماره 31. بهار 1385
•    «اسطوره‌‌شناسی سینمای تاریخی ایران». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره 12. پاییز 1387.
•    «مسائل انسان‌‌شناسی ایران از نگاه صاحبنظران ان‌سان‌شناسی کشور»، در کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 5، مرداد 1387. صص: از 8 تا 20.
•    «انسان‌‌شناسی در رسانه‌‌ها»، در کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 5، مرداد 1387. صص: از 48 تا 58.
•    «ادیپ فروید و الکترای مالینوسکی»، در کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 6، شهریور 1387. صص: 65 تا 72.
•    «گفتگو با محسن ثلاثی»، در کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 6، شهریور 1387. صص: 4 تا 8.
•    «نقدِ نقدِ کتابهای علوم اجتماعی»، در کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 7، مهر 1387. صص: 95 تا 97.
•    مقاله «منابع انسان‌شناسی تصویری» در: فکوهی، ناصر (1387) انسان‌شناسی تصویری. نشر نی.
•    «ریخت‌‌شناسی قصه‌‌های شوخی ایرانی» (مقاله مشترک با دکتر نعمت الله فاضلی)، در فصلنامه فرهنگ مردم (ایران و جهان)، شماره 17، تابستان 1388. صص: 67 تا 93.
•    «ارزیابی تاثیرات اجتماعی ساخت کمپ اسکان کارگری در منطقه 21 تهران»، در همایش ملی ارزیابی اثرات اجتماعی طرح‌ها، برنامه‌‌ها و سیاستها، شهرداری تهران؛ 28 و 29 مهر 1389؛ سالن همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی.
•    «ارزیابی تاثیرات زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، و اقتصادی توسعه شهر نور بر پایه گردشگری و دانشجویی»، در همایش ملی ارزیابی اثرات اجتماعی طرح‌ها، برنامه‌‌ها و سیاستها، شهرداری تهران؛ 28 و 29 مهر 1389؛ سالن همایش‌های بین‌‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی.
•    «ارزیابی تنشهای فرهنگی بین بومیان و دانشجویان شهر نور و تاثیر آن بر احساس امنیت دانشجویان»، در همایش ملی دانشجو، نظم، امنیت، فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی، 27 بهمن 1389؛ سالن همایش‌های پیامبر اعظم (ص) استانداری مرکزی.
•    «ارزیابی وضعیت گردشگری بین سالهای 1382 تا 1392»، به سفارش شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی.
•    «آسیب‌‌شناسی میراث فرهنگی ایران بین سالهای 1382 تا 1392»، به سفارش شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی.
•    «مروری بر مطالعات دربارۀ متون طنزآمیز در ایران»، (مقاله مشترک با دکتر نعمت‌الله فاضلی)، در فصلنامه فرهنگ مردم، شماره 48-47، پاییز و زمستان 1392 صص: .139-122.

«بوستانهای شهری و مسئله دیگری: مقايسه‌ی ديدگاه کاربران دو بوستان شهری در منطقه ی 22 تهران درباره ی ديگران»، (مقاله مشترک با دکتر صلاح‌الدین قادری)، در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، شماره 4، دوره 2، تابستان 1393، صص: 174-155.

هـ: ترجمه مقاله:
•    روبی، جی، مرگ فیلم اتنوگرافی، فصلنامه انسان‌شناسی، شماره دوم، زمستان 1384
•    جعفری، جعفر، علمی شدن گردشگری، (1392)، در وب‌سایت انسان‌شناسی و فرهنگ، به آدرس:
 http://anthropology.ir/node/19064

و: نقد و بررسی کتاب:
•    آصف، محمدحسن (1385)، مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال نهم، شماره‌های 106-104، خرداد، تیر و مرداد 1385. صص: 38 تا 41.
•    منتظرقائم، اصغر (1384)، تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال نهم، شماره‌های 107 و 108، شهریور و مهر 1385. صص: 23 تا 26.
•    کیانی هفت‌لنگ، کیانوش (1381)، ایران‌شناسی، فرازها و فرودها (مکاتباتی با دکتر پرویز رجبی)، تهران: توس.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 110، تیر 1386. صص: 60 تا 64.
•    تفضلی، احمد (1385)، جامعه ساسانی: سپاهیان، کاتبان و دبیران، دهقانان، ترجمه شیرین مختاریان و مهدی باقی، تهران: نی.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 112، شهریور 1386. صص: 50 تا 52.
•    ثواقب، جهانبخش (1385)، روش تحقیق با تأکید بر تاریخ، شیراز: نوید شیراز.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره‌های 117-116، دی و بهمن 1386. صص: 74  تا 80.
•    محرابی، معین‌الدین و اعظم‌السادات قاسمی (1386)، تاریخ و فرهنگ شفاهی ملارد قدیم، ملارد: انتشارات معین-الدین محرابی.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 118، اسفند 1386. صص: 58 تا 62.
•    مجتهدزاده، پیروز (1385)، حاکمیت ایران بر جزار تنب و ابوموسی، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره‌های 119 و 120، فروردین و اردیبهشت 1387. صص: 58 تا 62.
•    رایت، دنیس (1385)، ایرانیان در میان انگلیسی‌ها، ترجمه کریم امامی، تهران: فرزان روز.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 121، خرداد 1387. صص: 60 تا 66.
•    انصاف‌پور، غلامرضا (1386)، تاریخ و فرهنگ زورخانه و گروههای اجتماعی زورخانه‌رو، تهران: اختران.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 124، شهریور 1387. صص: 52 تا 58.
•    مجد، محمدقلی (1387)، قحطی بزرگ، ترجمه محمد کریمی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 126، آبان 1387. صص: 58 تا 66.
•    میرسعیدی، نادر (1387)، سلوکیان و اشکانیان، تهران: ققنوس.
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 112، آذر 1387. صص: 66 تا 69.
•    عسکری خانقاه، اصغر و محمدشریف کمالی (1386)، انسان‌شناسی عمومی، تهران: سمت. چاپ چهارم.
در کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 6، شهریور 1387. صص: 54 تا 58.
هاشمی مقدم، امیر (1387) «پاسخی به جوابیه نقد انسان‌شناسی عمومی»، در کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 12، اسفند. صص: 89 تا 91.
•    طبرسا، نقی (1387)، حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در روند سیاست خارجی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
در کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 15، خرداد 1388. صص: 42 تا 52.

ز: ویرایش کتاب:
یوسفی، صفر، جغرافیای تاریخی شهرستان نور، در دست انتشار.
 گوهری، محمدرضا (گردآورنده و مترجم)، اثرات جهانگردی، انتشارات دریچه نو و دانشگاه مازیار.
•      و بیش از 20 مقاله و نقد کتاب دیگر در نشریات و سایتهای تخصصی و سراسری.

طرح‌های پژوهشی:
•    دیدگاه شهروندان تهرانی نسبت به مسئله حجاب. به سفارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران: ایسپا. بهار 1385
•    دیدگاه شهروندان تهرانی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها. به سفارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران: ایسپا. بهار 1385
•    ارزیابی دیدگاه شرکت‌کنندگان در کنفرانس بین‌المللی «قدس و حمایت از مردم فلسطین» در خصوص مسأله فلسطین.  به سفارش دبیرخانه همایش. بهار 1385
•    دیدگاه شهروندان تهرانی نسبت به جمع‌آوری ماهواره‌ها از سطح شهر. به سفارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران: ایسپا. تابستان 1385
•    دیدگاه شهروندان تهرانی درباره تغییر ساعت کاری بانکها. به سفارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران: ایسپا. پاییز 1385
•    دیدگاه شهروندان تهرانی درباره جنگ لبنان و اسرائیل. به سفارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران: ایسپا. پاییز 1385
•    بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران. به سفارش شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران. پاییز 1385
•    ارزیابی نظرات شهروندان تهرانی درباره برنامه‌های دهه فجر. به سفارش ستاد بزرگداشت دهه فجر. زمستان 1385
•    ارزیابی تاثیرات اجتماعی ساخت کمپ اسکان کارگری در منطقه 21 تهران، به سفارش معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران. 1388.
•     ارزیابی تاثیرات اجتماعی ساخت مجتمع فرهنگی شهید سلیمانی، به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 18 تهران، 1390.
•    ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث بوستانهای شریف و رشد، به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 22 تهران، 1390.

•    بررسی پیامدهای صدور مجوز تردد خودروهای ترانزیتی افغانستان در استان سیستان و بلوچستان، به سفارش معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، تابستان 1393

 

همکاری در طرحهای پژوهشی:
•    وضعیت کانونهای فرهنگی دانشگاههای کشور. مجری: محمد فاضلی. زمستان 1383
•    مصرف موسیقایی در بین جوانان شهر تهران. مجری: محمد فاضلی. بهار 1384
•    توسعه صنعتی و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه پارس جنوبی. به سفارش شرکت پارس جنوبی. مجری: دکتر محمد فاضلی. تابستان 1384
•    جوانان و اوقات فراغت. مجری: سلیمان پاکسرشت. تابستان 1384
•    مردمنگاری کلان‌شهر اصفهان. مجری: پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور. زمستان 1385.
•    سرمایه اجتماعی. به سفارش سازمان بهزیستی کشور. مجری: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران. بهار 1385
•    روحانیون مستقر در روستاها. به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی. مجری: دکتر سید ضیاء هاشمی. زمستان 1385.
•    پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استقرار تأسیسات نفت و گاز در جزیره خارک: شناخت وضع موجود، علت‌یابی مسائل و راهکارهای حل مشکلات. به سفارش مرکز تحقیقات معاصر. مجری: دکتر محمد فاضلی. 1386.
•    ریخت‌شناسی شوخی‌های عامیانه ایرانی. به سفارش مرکز فرهنگ عامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مجری: دکتر نعمت‌الله فاضلی. 1387.
•    ارزیابی احداث جزیره گردشگری سنا در دریای مازندران، به سفارش موسسه سنابرق، مجری: دکتر محمد فاضلی. تابستان 1391.
•    ارزیابی احداث پردیس گردشگری کوهستان در منطقه 2 شهرداری تهران، به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2، مجری: دکتر صلاح‌الدین قادری، 1393