مدیران وب‌گاه‌های غیرفارسی

مهسا شیخان، مدیر سایت انگلیسی انسان شناسی و فرهنگ ، sheykhan.m@gmail.com

آریا نوری، مدیر سایت فرانسوی انسان شناسی و فرهنگ، aria.nouri1370@gmail.com

رضا اسکندری، مدیر سایت اسپانیایی انسان شناسی و فرهنگ، rz.eskandary@gmail.com

امیر هاشمی مقدم، مدیر وبگاه ترکی استانبولی انسان شناسی و فرهنگ، moghaddames@gmail.com

امیر غریب عشقی، مدیر وبگاه ترکی آذری انسان شناسی و فرهنگ، dara.eshghi@gmail.com

قاسم منصور آل کثیر، مدیر وبگاه عربي انسان شناسی و فرهنگ، alkasir_khoneifar@yahoo.com