مدیران اجرایی

لیلا گلزار، مدير امور هنري و محصولات فرهنگي انسان شناسی و فرهنگ، golzarleila@yahoo.com

محسن صف شکن، طراح پوسترهای انسان شناسی و فرهنگ، mohsen_safshekan@yahoo.com

زهرا ملوکی، مدیر آرشیو فیلم مستند انسان شناسی و فرهنگ، zahramolooki@gmail.com

رضا رجبی، حسابدار انسان شناسی و فرهنگ

مقدم مهدوی، مشاور انسان شناسی و فرهنگ در امور حقوقی، moghaddammahdavi@gmail.com

نوید امامی، عضو تیم فنی سایت انسان شناسی و فرهنگ، navid67@gmail.com