آیا انسان شناسی و فرهنگ از هیچ ایدئولوژی ی حمایت نمی کند و هیچ نظری درباره مسائل روز ایران و جهان ندارد؟ اگر این ادعا را دارید چرا برخی از موضع گیری ها در وبگاه شما دیده می شود و برخی دیگر دیده نمی شود؟

ما ادعای آن را نداریم که  اعضای مدیریت و سایر اعضا و نویسندگان منظم یا گاه به گاه ما دارای ایدئولوژی های مشخص نیستند، اما از همه  خواهش می کنیم و خود هم تلاش می کنیم که کار ایدئولوژیک نکنیم.  بلکه  سعی کنیم کار علمی  انجام دهیم. با وجود این، برخی از  مقالات تحلیلی بهر رو رنگ و بوی مواضع سیاسی و فرهنگی نویسندگانشان را دارند. اما اگر دقت کنید  می توانید  مواضع بسیار متفاوتی را بیابید. در عین حال  رویکردهای ما  در برخی از موارد  ثابت است و  عمدتا از  رویکردهای  فرهنگ شناسی و انسان شناسی جهانی تبعیت می کند:  احترام به همه فرهنگ ها،  تلاش برای شناساندن فرهنگ ها به یکدیگر،  مبارزه  با هر گونه نژاد پرستیو اولویت قائل شدن برای یک فرهنگ علیه فرهنگ های دیگر و ایجاد تنش و دشمنی میان فرهنگ ها، همجنین ما به دنبال  مبارزه با هر گونه تبلیغ به سود  خود محور بینی، مبارزه برای  جامعه معتدل به دور از  فاصله های  طبقاتی  زیاد  و غیر عادلانه، هستیم. این ها مواردی هستند که با مراجعه به  بخش اهداف و  برنامه های ما می توانید ببینید. همین ها نیز  توجیه می کنند که چرا به عنوان مثال درباره عدالت خواهی  و برابری آموزشی، اجتماعی و آزادی خواهی در وبگاه مطلب وجود دارد و در دفاع از  نابرابری،  نخبه گرایی، ثروت دوستی و طبقه بندی جامعه  و تفرقه جویی در آن چیزی  نمی بینید.