من تنها می توانم کمک مالی کوچکی به شما بکنم، آیا این گونه کمک ها ارزش دارند؟

هر کمک مالی برای ما ارزش دارد شما ممکن است  از هزار تومان تا هر مبلغی که تصور می کنید بی ارزش است به  انسان شناسی و فرهنگ کمک کنید و بدون شک بدانید که این کمک ها برای ما همان اندازه ارزشمند هستند که کمک های بیشتر.  اصولا اگر همه خوانندگان ما  کمک هایی از این دست کوچک به ما می کردند بودجه ما کاملا تامین می شد. بنابراین کمک شما به هر میزان که هست تردید نکنید که پر ارزش است و خبر از آگاهی فرهنگی شما می دهد.