آیا می توانیم، کتاب های خود را در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ معرفی کنیم؟

بله شما می توانید چه به عنوان یک ناشر خصوصی ، چه یک ناشر دولتی و چه یک ناشر فردی، کتاب های خود را در صورتی که  دارای اعتبار و  ارزش معرفی داشته باشند در وبگاه به صورت یک پست معرفی کنید.  این معرفی ها باید شامل  حداقل بیست صفحه از کتاب ، یا نوشته  مفصلی درباره آن (در قالب ورد) و تمام مشخصات کتابنامه ای و همچنین  آدرسی الکترونیک یا واقعی برای خرید آنها و تصویر جلدشان (در قالب فایل چپگ)  باشد.  برای معرفی کتاب باید با آقای مقدم مهدوی مدیر  گروه کتاب ما به آدرس الکترونیکی ..... تماس بگیرید که اطلاعات دقیق تر را به شما می دهند.  ارائه یک جلد از کتاب به صورت کاغذی یا الکترونیی به کتابخانه انسان شناسیو فرهنگ نیز ضروری است.