آیا ما می توانیم از فیلم ها و سایر انتشارات انسان شناسی و فرهنگ استفاده کنیم؟

تمامی اسناد قابل استفاده به صورت رایگان و  آ«لاین  در وبگاه در اختیار شما هستند. اما در صورت عضویت و همکاری پیوسته و فعال  می توانید از مرکز اسناد و تمام امکانات آن استفاده کنید. همچنین همکاران نزدیک ما  می توانند از مشورت رایگان اساتید و  اعضای انسان شناسی و فرهنگ، راهنمایی آنهاو غیره  در خد  امان برخوردار شوند.