آیا می توان با نظمی که مدنظر خود نویسندگان است یادداشت نوشت؟

بله؛ اما در این صورت نیازی به تعیین برنامه پژهشی برای شما نیست. دراین باره، مورد به مورد تصمیم گیری می شود زیرا  اولویت برای ما، تربیت نیروهایی است که به تخصص برسند و بتوانند در آینده فرهنگ و علوم انسانی در کشور موثر باشند، برای این کار نیاز به نظم حداقلی وجود دارد که ارائه مطالب با ریتم کمتر از یک یا دو مطلب در هفته در آن قابل توجیه نیست.