چگونه می توان در وبسایت شما مدیر گروه شد؟

مدیریت در یکی از شاخه های موجود و بدون مدیر مسئول، و یا پیشنهاد ایجاد یک شاخه جدید و مدیریت آن، باید به وسیله شما در قالب یک پروپوزال علمی در 4 یا 5 گروه شامل دلایل و نیازها و ضرورت به ایجاد این گروه و یا  دلایل و انگیزه های شما برای مدیریت  گروه مزبور و برخورداری تان از شبکه ای از همکاران که بتوانید گروه را مدیریت کنید، به مدیریت ارسال و پس از مطرح شدن در  شورای مرکزی و مشاوره با برخی افراد شورای عالی در صورت نیاز، تصویب شده و پس از یک دوره همکاری شش ماهه مدیریت شما تثبیت می‌شود. تداوم این همکاری از هر دو طرف داوطلبانه و آزاد خواهد بود و هر یک از طرفین می تواند در هر زمان مایل باشند به آن خاتمه دهند. شرایط مدیریت عموما برخورداری از دکترا یا عضویت در یک گروه علمی  دانشگاهی معتبر و یا برخورداری از پیشینه حرفه ای معادل در گروهی است که پیشنهاد مدیرتش مطرح شده است، همچنین دوره مدیریت آزمایشی و نظم و  ترتیب و برخورداری از شبکه ای ازهمکاران در این امر اهمیت زیادی دارد.