آیا برای نشر مقاله در وب‌سایت شما گواهی تایید ارائه می شود؟

در صورت نیاز و تمایل به دریافت گواهی، ما برای شما گواهی انتشار صادر می کنیم. برای  صدور گواهی باید ابتدا مطلب شما منتشر شده باشد و از انتشار آن یک ماه گذشته باشد. پس از این مدت می توانید تقاضای صدور گواهی را به آدرس مدیریت سایت ارسال کنید. گواهی  در مدت حداکثر دو هفته صادر و به شما تحویل و یا به آدرستان ارسال خواهد شد.