کارگاه‌های اموزشی

کارگاه‌های متعددی توسط انسان‌شناسی و فرهنگ تاکنون برپا شده که شامل انسان‌شناسی هنر، سینما، معماری، طراحی و گرافیک، انسان‌شناسی تصویری و فیلم اتتوگرافیک، انسان‌شناسی نقاشی، انسان‌شناسی سیاسی، انسان‌شناسی هنر سیاسی قرن بیستم با تأکید بر نقاشی آفیش‌های ایدئولوژیک و ده‌ها کارگاه دیگر است که با همکاری موسسات مختلف برگزار شده و از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: