اهداف

مهم ترین اهداف انسان شناسی و فرهنگ عبارتند از:

  • ترسیم افقی دیگر در فضای فرهنگی ایران و گام برداشتن به سوی دانایی و بالابردن فرهنگ عمومی
  • ایجاد شبکه‌ای از دوست‌داران فرهنگ و به اشتراک گذاشتن  دانش و آموخته‌های خویش با دیگران
  • ایجاد انگیزه در دانشوران و دانشجویان به پژوهش فرهنگی و نویسندگی
  • ایجاد زمینه‌های تالیف و ترجمه‌ی آثار مهم و اثرگذار در حوزه‌ی علوم انسانی
  • ایجاد زمینه‌های بین‌رشته‌ای و چندوجهی دیدن علوم انسانی
  • کمک به شناخت فرهنگ و زبان ملی، فرهنگ‌ها و زبان‌های ایرانی و نیز فرهنگ های غیرایرانی
  • انتشار اخبار حوزه‌ی فرهنگ به صورت تفصیلی و علمی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی
  • ایجاد زمینه‌های همکاری فرهنگی و علمی در تمام سطوح ملی و محلی و بین المللی با بی‌اثر نمودن نگاه و اندیشه‌ی «محفلی»