کلان‌شهرتهران

بررسی اقتصاد غیر رسمی در بازار تهران

موضوع پژوهش :بررسی اقتصاد غیر رسمی در بازار تهران،استاد راهنما:دکتر ناصر فکوهی، دانشجو:منصوره بلخاری قهی، سال ارائه 1385، پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 70 صفحه + لوح فشرده + فیلم مستند(15 دقیقه) + عکس

این پایان نامه پس از فصل اول که شامل کلیات تحقیق است ، در فصل دوم به معرفی میدان تحقیق (الف-تاریخچه بازار تهران.ب-مدیریت شهری در ارتباط با بازار تهران.ج-بررسی ارتباط حمل و نقلی با بازار.د-طبقه بندی زمانی فعالیت های اقتصادی در بازار تهران.) می پردازد. فصل سوم نیز شامل تعریف مفاهیم و مطالبی است درباره ویژگی های بخش غیر رسمی از دیدگاه سازمان بین المللی کار، اقتصاد غیر رسمی و رابطه آن با مسائل توسعه و اقتصاد جهان، ایران و سازمان تجات جهانی، مسائل و مشکلات اقتصادی آن، بررسی روند رشد اقتصاد غیر رسمی در ایران و سرانجام وضعیت اقتصادی استان تهران. در همین قسمت به چهار بخش اصلی اقتصاد غیر رسمی، علل به وجود آمدن اقتصاد غیر رسمی در یک جامعه، ویژگی های اقتصاد غیر رسمی و فعالان در این بخش پراخته شده است. در ادامه ی همین قسمت پیامد های منفی و مثبت اجتماعی- فرهنگی بخش غیر رسمی و نمونه هایی از این مشاغل ارائه شده است.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

مطالعه تطبیقی شیوه زندگی هنرجویان پسر 18 تا 25 ساله فرهنگسراهای بهمن و امیرکبیر

در این رساله شیوه زندگی مجموعه‏ای از روشها در زندگی روزمره یا یک گروه اجتماعی در نظر گرفته شده که براساس آن فرد به ساخت اجتماعی زندگی خود جهت می‏دهد و این ساخت به شکلی ملموس و عینی با در نظر گرفتن در حوزه عمومی و خصوصی و نیز در پیوند با الگوی مصرف در چارچوب تعارض سنت و مدرنیته شکل می‏گیرد. زمینه‏های مورد بررسی در بخش چکیده رساله حاضر اینگونه توصیف شده است: «مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی شیوه زندگی هنرجویان جوان پسر 18 تا 25 ساله کلاسهای آموزشی و فرهنگی فرهنگسراهای بهمن و امیرکبیر پرداخته که در زمینه ابعاد فرهنگی، تحصیلات، پوشاک و آرایش، زبان، سلامت و بهداشت، تغذیه، اوقات فراغت، فضای مسکونی، روابط خانوادگی و خویشاوندی مشارکت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی چه تشابهات و تمایزاتی دارند.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کلان‌شهرتهران