Dictionary Page : Places

تب‌های اولیه

Titleنزولی Description
ABD-AL-ḴĀN

قبیله عرب خوزستانی است که در اصل به اتحادیه ی قبایل بنی لام مربوط بود و در منطقه عماره ،عراق امرو

African

مردمان بومی یا ساکنان قارة افریقا، بهویژه در مناطق جنوب صحرا، موسوم به افریقای سیاه.

Afro-Caribbean

مردمان ساکن جزایر هند غربی، با تبار افریقایی.

AḠĀČ ERĪ

قبیله ای با منشا قومی به هم آمیخته است که در شرق خوزستان زندگی می کند .

Ainu

بومیان اصلی ژاپن. آینوها در قرن 4م از نیاکان خود جدا شدند و بهسوی شمال حرکت کردند.

ĀL-E BŪ KORD

آل بو کرد قبیله ای در خوزستان با خاستگاهی نامعلوم است .

Algonquian

مردمی شکارچی و ماهیگیر، زمانی ساکن در اطراف رود اوتاوا در شرق کانادا.

Anuak

آنوئاک یا آنیواک از مردمان ساکن سواحل رود نیل، ساکن در مرزهای اتیوپی و سودان.

Āstarkī

(یا اشترکی)، یکی از شش خرده قبیله است که  در حال حاضر قبیله ی دورکی از اتحادیه هفت لنگ مردم بختیا

Australian Aborigine

اعضای هریک از حدود 500 گروه بومیان ساکن قارة استرالیا.

Aymara

گروهی از بومیان مستقر در پرو و بولیوی. نخست اینکاها و سپس اسپانیاییها بر این فرهنگ غلبه کردند.

BANĪ ḤARDĀN

  بنی حردان ، قبیله عرب شیعه از بخش هویزه ی خوزستان است .

BANĪ LĀM

قبیله ی  شیعه عرب ، مهم ، تاریخی و مشهور از شمال غربی خوزستان ، جنوب خوزستان و بخشهای همسایه ی عر

BANĪ SĀLA

قبیله ی شیعه ی عربی از هویزه که ناحیه ای از خوزستان است می باشد .

BANĪ TAMĪM

قبیله ای عرب در غرب خوزستان  که هم یکجانشین وهم کوچ روست و  گوسفند و شتر پرورش می دهد .

Bantu

عنوان بیش از 60میلیون تن افریقایی بانتوزبان.

Batak

چندین گروه از اقوام متمایز اما در ارتباط با یکدیگر در شمال سوماترا در اندونزی، با جمعیتی حدوددو و

BĀWĪYA

باویه قبیله ی شیعه خوزستانی است که محدوده ی آنها در شرق و جنوب اهواز بین رودخانه های کارون و جراح

Berber

مردمی غیرسامی و قفقازی تبار که در شمال افریقا زندگی میکنند و از دوران پیش از تاریخ در منطقه ای مو

Chippewa

یا اوجیبوا، از اقوام بزرگ سرخ‌پوستان امریکا.

Choctaw

از اقوام سرخپوست امریکا.

Choctaw

از اقوام سرخپوست امریکا.

Delaware

(نام بومی: لنی لناپه، به معنی مردم اصیل یا انسانهای درستکار) از اقوام سرخپوست امریکایی با جمعیتی

Erie

از اقوام سرخپوست امریکایی. این قوم منقرضشده در سواحل شرقی و جنوبی دریاچة ایری زندگی میکردند.

European

بومیان و ساکنان قارة اروپا و نوادگانشان.

Evenki

عضو قومی تونگوززبان بر پهنة بزرگی از سیبری، از رودخانة یِنیسِی تا دریای اُختسک.

Hamayd

قبیله ی عرب خوزستانی است .

Iban

ایبان یا دایاکهای دریایی قومی ساکن در بخش مرکزی بورنئو.

Ibo

ایبو یا ایگبو از اقوام افریقای غربی، ساکن در منطقة جنوب شرقی نیجریه، با جمعیتی نزدیک به 18 میلیون

Illinois

ایلینوی یا ایلینویز کنفدراسیونی از سرخپوستان امریکا.

Inuit

اینوئیت یا اینوک به معنی «یک انسان» یا «مردم»؛ یا به طعنة سرخپوستان امریکایی: اسکیمو، بهمعنی «خور

Iroquois

عضو کنوانسیون اقوام سرخپوست امریکایی در بخش شمال شرقی امریکای شمالی که در 1570 با نام پنج ملت شکل

Javanese

بزرگترین گروه قومی در جمهوری اندونزی. امروز بیش از 50میلیون جاوهای زبان وجود دارد.

Mfengu

اِمْفِنْگو یا فِنْگو مردم بخش جنوبی افریقا.

Omaha

از اقوام سرخپوست امریکایی، امروزه ساکن در شرق نبراسکا. زبانشان به خانوادة زبانی سویی تعلّق دارد.

Oneida

از اقوام سرخپوست امریکایی وابسته به کنفدراسیون آیروکویی.

Osage

از اقوام سرخپوست امریکایی، با زبانی تقریباً منقرضشده، متعلّق به گروه زبانهای سویی.

Ossete

قومی آستی زبان (از زبانهای ایرانی)ساکن در کوههای قفقاز و آلانیا و جنوب اوستیا.

Ottawa

از اقوام سرخپوست امریکایی.

Penobscot

از اقوام سرخپوست امریکا.

Pygmy

مردمانی سیاهپوست از چندین گروه قومی با جثه هایی کوچک، ساکن در جنگلهای استوایی افریقا.

Scot

ساکنان اسکاتلند، بخشی از جزیرة بریتانیا، یا افرادی با تبار اسکاتلندی.

Slovak

اکثریت اسلاوتبار ساکن اسلوواکی. اسلوواکها از قرن 10م تا 1918 زیر سلطة مجارها بودند.

Slovene

از اسلاوهای منطقة جنوبی اسلوونی و بخشهایی از استانهای واقع در حوزة آلپ همچون استیریا و کارینتیا د

Tuscarora

(در زبان آیروکویی، بهمعنی «گردآورندة شاهدانه») از اقوام سرخپوست امریکا، ساکن در کانادا و ایالت نی

U'wa

از اقوام بومی امریکای جنوبی، با جمعیتی نزدیک به 5هزار نفر، ساکن در کوهپایههای شرقی کوههای آند در

Zulu

گروهی از اقوام افریقای جنوبی، عمدتاً ساکن در منطقة کوازولو ـ ناتال.