Dictionary Page : Descriptive

تب‌های اولیه

Englishنزولی Persian Description
Agency عاملیت

عاملیت در علوم اجتماعی به فرایند کنش و تاثیر گزاری آن اطلاق می شود که منشاء خود را در کنشگر اجتما

American Indian سرخ‌پوستان امریکای شمالی

بومیان امریکایی، اعضای هریک از اقوام بومی قارة امریکا.

Anthropology of Gender اِنسان شِناسی جِنسیّت

شاخه ای از انسان‌شناسی فرهنگی، به منظور مطالعة جنسیت و درک رابطة آن با فرهنگ در همة ابعاد است.

Appleid Anthropology اِنسان شِناسی کاربردی


Bedouin بَدَوی

به عربی یعنی «بیایاننشین») هریک از اقوام کوچنده و عرب زبان ساکن در مناطق بیابانی عربستان و شمال ا

Bertillon system برتیّون، نظام انسان‌سنجی

نظامِ طبقه بندیِ ابداعیِ آلفونس برتیون() (1914-1853) برای اندازه گیری اندامها (انسانسنجی).

Blackfoot پاسیاه

یا بلکفوت از اقوام سرخپوست امریکایی ساکن در مونتانا، در امریکا و سسکچوان و آلبرتا، در کانادا.

caste کاسْت

1- گروه نسبتا بزرگ در جامعه که دارای امتیازات و موقعیت کمابیش یکسانی از لحاظ اقتصادی و

Class طبقه

گروه نسبتا بزرگ در جامعه که دارای امتیازات و موقعیت کمابیش یکسانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی باشند

Collectivity اجتماع

گروهی از افراد که به دلیل مشخصی گرد یکدیگر آمده اند و به یک جمع تبدیل شده اند.
 

Colonialism استعمار

سیاست مبتنی بر گسترش قدرت و حاکمیت یک دولت فراتر از مرزهای آن.

Conjugal Family خانواده زناشو- محور

خانواده ای مبتنی بر رابطه قدرتمند زوج و زناشویی نسبتا پایدار و با نرخ طلاق نسبتا پایین.

Consensus Theory نظریه اجماع

نظریه ای که بر پایه آن جوامع انسانی بر اساس اجماع کنشگران و گروه های اجتماعی در حوزه های کارکردی،

Cultural Area پهنه فرهنگی

یک محدوده جغرافیایی که در آن با گروهی نسبتا گسترده از مشخصات فرهنگی مشترک روبرو باشیم.

Cultural Studies مطالعات فرهنگی

شاخه ای بین رشته ای از علوم اجتماعی که مبنای کار خود را بر مطالعه بر فرهنگ در نقاط تقاطع رویکردها

diaspora آوارگی قومی

به یونانی«دیاسپورا».

diffusion اِشاعِه فرهنگ

در باستان‌شناسی و انسان‌شناسی، گسترش و رواجیافتن افکار، اشیا، یا پدیده های فرهنگی از فرهنگ یا جام

Estonian استونیایی

بزرگترین گروه قومی در کشور استونی.

female circumcision ختنه زنانه

)خفض؛ کلیتوریدکتومی(برداشتن جزئی یا کلی از بخش بیرونی اندام جنسی زنانه به دلایل فرهنگی،

FRAWARDĪGĀN فروردیگان

نام جشن ده روزه ی زرتشتی (گاهنبار.

Globalization جهانی شدن

مفهومی است که ما را به افزایش چند جهتی پیوندهای اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارجاع م

Glocalization جهان محلی شدن

مفهومی که در اصل اصطلاحی در بازاریابی بوده است و برای بیان تولید جهانی محلی(the global

group marriage ازدواج گروهی

در نظریة خویشاوندی، شکلی از ازدواج که در آن گروهی از مردان، همزمان، با گروهی از زنان رابطه زناشوی

Holism کل گرایی

قائل شدن به اهمیت بررسی و مطالعه بر کلیت یک پدیده اجتماعی و در نظر گرفتن اجزاء آن در این کلیت نسب

Homo erectus انسان راست قامت

انسان راست قامت یا هومو ارکتوس، نوعی از انسان گونه ها که با قامت راست راه میرفتند و بیش از 1/5 می

Homo habilis انسان ماهِر

انسان ماهِر یا هومو هابیلیس نخستین انسان گونه ای که از ابزار استفاده کرد و در حدود 2/5 میلیون سال

Human species, origins of انسان، منشأ

سیر تکامل انسانها از نیاکان نخستی تا امروز.

Humanism انسان گرایی

نظامی در اندیشه و رویکردی در کنش اجتماعی که انسان را نحور دغدغه های خویش در رابطه با جهان و هستی

Individualism فردگرایی

رویکرد و باور به اولویت فرد نسبت به جامعه و اهمیت دادن بیشتر به پاسخ به نیازهای فردی.
 

Interpretive Anthropology انسان شناسی تفسیری

شاخه ای از انسان‌شناسی فرهنگی، شناخت و تحلیل پدیده های فرهنگی و اجتماعی است.

Medical Anthropology اِنسان شِناسی پِزشکی

از شاخه های انسان‌شناسی فرهنگی برای بررسی همة مسائل مربوط به بیماریها، سلامت، مرگ و کالبد انسانی،

Myth اسطوره

پدیده ای ذهنی و غیر مادی در قالب یک مفهوم قهرمانی یا یک روایت شبه تاریخی ، بدون منشاء لزوما شناخت

Peking man انسان پکن

از نمونه های بسیار کهن نوع انسان.

Political Anthropology انسان شِناسی سیاسی

شاخه ای از انسان‌شناسی فرهنگی برای بررسی نظامهای سیاسی در تمام فرهنگها، بهویژه نظامهای سیاسی غیرد

Poverty فقر

موقعیت یک فرد یا یک گروه که در جامعه ای مشخص به نسبت موقعیت متعارف و مشخص شده همان جامعه یا جهانش

Race نژاد

یکی از گروه هایی که انسان ها را می توان در کل جهان و به تعداد بسیار اندکی طبقه بندی کرد و اساس آن

Revenge انتقام

انتقام یا کین خواهی عمل تلافی جویانه و عموماً نوع خشونتآمیز آن از سوی کسی که به ظن خود قربانی بیع

Sex role نقش جنسی

باور به وجود نقش های متفاوت جنسی بر اساس این فرض که جنسیت یک پدیده ی اجتماعی و نه صرفاً یک پدیده

Social Capital سرمایه اجتماعی

گونه هایی از روابط میان افراد در قالب های فردی و اجتماعی که تأثیر بسیار زیادی در تعیین دستاوردهای

Social Order نظم اجتماعی

مجموعه ای ضوابط، قوانین، سازوکارها، قوانین و عرف های اجتماعی که یک جامعه را منسجم و کنشگران اجتما

Social Security ایمنی اجتماعی

قابلیت یک جامعه به حفظ ارکان و انسجام خود برغم دگرگونی ها و شرایط نامناسب و تهدیدهای موجود در آن.

Social system نظام اجتماعی

نظام اجتماعی، نظامی از هرگونه الگو در روابط اجتماعی میان عناصری است که دارای خواصی متفاوت و فراتر

Sociologist جامعه شناس

فردی که در رشته جامعه شناسی تحصیل کرده و یا حرفه او جامعه شناسی است.

Sociology جامعه شناسی

مطالعه علمی بر رفتارهای اجتماعی یا گروهی انسان ها در طول زندگی.

Sociometry جامعه سنجی

یک روش جامعه شناختی مبتنی بر گردآوری و طبقه بندی، اطلاعات یک جامعه مفروض به منظور نظام مند کردن آ

Status جایگاه

موقعیت یک کنشگر یا گروه اجتماعی در مجموعه ای بزرگتر از روابط، شامل امتیازات مادی و غیر مادی که به

Structuralism ساختارگرایی

در کلی ترین معنا، ساختارگرایی به رویکردی اطلاق می شود که ساختار آشکار یا پنهان اجتماعی را دارای ا

Subculture خرده فرهنگ

خرده فرهنگ به یک گروه اجتماعی اطلاق می شود که دارای مجموعه ای از ویژگی های فرهنگی مشترک، نظیر زبا

Superstructure روساختار

روساختار، یا روبنا، در ادبیات مارکسی به نظام ساختاری حقوقی، سیاسی اطلاق می شود که بر پایه یک زیرس

Traditional Economy اقتصاد سنتی

اقتصادِ مبتنی بر کشاورزی معیشتی که در آن گروههای کوچک خانوادگی یا قبیلهها تقریباً همة مواد ضروریش

Tribal Society جامعه قبیله‌ای

شیوهای از زندگی سیاسی و اجتماعی مبتنی بر استقلال جماعتهای محلی مستقل، بدون ساختار تمرکزیافتة حکوم

Urban sociology جامعه شناسی شهری

شاخه ای از جامعه شناسی که بر پهنه های شهری با تأکید بر سازمان اجتماعی، فرهنگ و سبک های زندگی و رو

Utopia آرمانشهر

ناکجا آبادی خیالین، آرمانی   دست نایافتنی در قالب جامعه ای که در آن همه افراد در بهترین شرایط مطل

آبْزا

Abaza

آبیپونه

Abipone

آدامز، رابِرْت مَککورْمیکِ (1926ـ )

Adams, Robert Mc Cormick, Jr

آزانده

Azande

آسیب شناسی اجتماعی

Social pathology

آفریکانِر

Afrikaner

آلمانی

German

آلوبِروگ

Allobroge

آمازون، بومیان

Amazonian Indian

آمریکاشناسی ( در انسان شناسی )؛ آمریکاگرایی ( در جامعه شناسی )

Americanism

آنال(مکتب)

Annales School

آگاهی طبقاتی

Class Consciousness

از خود بیگانگی

Alienation  

ازدواج گروهی

Group Marriage

استرالیایی، بومیان

Australian Aborigine

اشاعه

Diffusion

اشاعه گرایی

Diffusionism

اقلیت اجتماعی

Social minority

اقیانوسیه شناسی

Oceanism

انباشت سرمایه

Capital Accumulation

انسان شناسی

Anthropology 

انسان شناسی زیست شناختی

Biological Anthropology

انسان شناسی کاربردی

Applied Anthropology

انقلاب سبز

Green Revolution

اوسِیج

Osage

اِنسان شناسی امریکایی

American Anthropology

ایدئولوژی

Ideology

ایفوگائو

Ifugao

ایْروکویی

Iroquois

بازاریابی اجتماعی

Social marketing

بت واره

Fetish   

بت پرستی

Idolatry

برابرگرایی


Egalitarianism

برنامه ریزی

Planification

بورژوازی

Bourgeoisie

بوشمن ها

Bushmen

تاریخ گرایی

Historicism

تبار شناسی

Genealogy

تبتی(قوم)

Tibetan

تحرک اجتماعی

Social mobility

تطورگرایی چند خطی

Multilinear evolutionism

تقسیم کار بین المللی

International division of labor

تقسیم کار جنسی

Sexual division of labor

تقسیم کار خانگی

 

توتِم گرایی

Totemism

توده ای شدن

Massification

جامعه

Society

پرسش: جامعه چیست؟

صفحه‌ها