Community

Type

واژگان

فرانسوی

Communauté

آلمانی

Gemeinschaft

پارسی

جماعت

مترادف: اجتماع، جامعه

ریشه شناسی: این واژه از اواخر قرن سیزدهم میلادی از ریشه لاتین communuis به معنی «عمومی» و «مشترک» آمده است.

تعریف: گروهی از افراد یک جامعه که دارای برخی از مشترکات، از جمله محل زیست، موقعیت مادی، زبان، و... با یکدیگر باشند و این مشترکات سبب پدید آمدن همبستگی و روابط ویژه ای میان آنها شده باشد.