Atheism

Type

واژگان

فرانسوی

Athéisme

آلمانی

Atheismus

پارسی

خدا ناگرایی

مترادف : الحاد، بی خدایی، خداناباوری، خدا ناشناسی، کفر

ریشه شناسی: این واژه از نیمه قرن شانزدهم وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه پیشوند نفی یونانیa و واژه یونانی theos به معنی خدا می آید.

تعریف: عدم باور به وجود خداوند که گاه با ناباوری به وجود یک خداوند زنده و واحد نیز یکی گرفته شده است.