Aristocracy

Type

واژگان

فرانسوی

Aristocracie

آلمانی

Aristokratie

پارسی

اشراف سالاری

مترادف: اشراف، اشرافیت، حکومت اشرافی، دولت اشرافی،

ریشه شناسی: این واژه از اواخر قرن چهارده واردزبان های اروپایی شد وریشه آ« به دو واژه یونانی aristos به معنی «بهترین» و kratos به معنی «قدرت» می رسد.


تعریف: نوعی از حکومت که در دست گروهی اقلیت، برتر و ممتاز از جامعه بوده و عموما شکل موروثی داشته باسد و یا شکلی از قدرت که شبیه به چنین حکومتی انگاشته شود.