Action

Type

واژگان

فرانسوی

Action

آلمانی

Handlung, Aktion, Ta

پارسی

کنش

مترادف: عمل، فعل

ریشه شناسی: این واژه از قرن چهاردهم وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه لاتین actio به معنی عمل می آید.

تعریف: انجام یک عمل، یا شکل تحقق کالبدی یک انگیزه و تاثیر بیرونی در موجود، در علوم اجتماعی کنش عمدتا به عمل انسانی به مثابه نتیجه مجموعه ای از فرایندهای بیرونی و درونی، و دارای پی آمدهای بعدی (واکنش) اطلاق می شود.