Anthropomorphism

Type

واژگان

فرانسوی

Anthropomorphisme

آلمانی

Anthropomorphismus

پارسی

انسان شکل گرایی

مترادف:انسان انگاری، انسان شکل سازی، انسان وار انگاری، انسان شکل گری، انسان گونه انگاری، تشبیه

ریشه شناسی : این واژه از نیمه قرن هجده وارد زبان های اروپایی شد و از لاتین کلیسایی anthropomorphite به معنی «یک فرد بدعت گذار که خدا را دارای شکل انسانی می داند» و پیش از آن در سنت یونانی از دو واژه anthrôpos به معنی انسان و morphê به معنی شکل و همچنین graphein به معنی نوشتن و توصیف می آید.

تعریف: قائل شدن شکل انسانی برای خداوند و یا نسبت دادن شکل یا روحیات انسانی به سایر موجودات و تشبیه خصوصیات آنها به ویژگی های انسانی.