Archaeology

Type

واژگان

فرانسوی

Archéologie

آلمانی

Archäologie

پارسی

باستان شناسی

مترادف: پیش از تاریخ، ماقبل تاریخ، دیرینه شناسی

ریشه شناسی: این واژه از اواخر قرن شانزدهم وارد زبان های اروپایی شده و از واژه یونانی arkhaios به معنی قدیمی و ساخته شده است

معنی : باستان شناسی

مترادف:

تعریف: دانش شناخت و تحلیل فرهنگ مادی و غیر مادی در دوران باستان که عمدتا شامل دوران پیش از ظهور تمدن های دارای نوشتار می شود، اما کشف و پژوهش بر آثار باقی مانده به ویژه مادی از تمدن های از میان رفته را نیز در بر می گیرد.