Anthropometry

Type

واژگان

فرانسوی

Antropométrie

آلمانی

Antropometrie

پارسی

انسان سنجی

مترادف: بدن سنجی، مردم سنجی

ریشه شناسی: این واژه از نیمه قرن هجده وارد زبان های اروپایی شد و از ریشه یونانی anthropo به معنی «انسان» و ریشه های لاتین metrum و یونانی metron به معنی «اندازه» می آید. .


تعریف:مجموعه ای از روش های اندازه گیری اجزاء کالبد انسانی برای رسیدن به نوعی طبقه و گروه بندی میان انسان ها بر اساس این اندازه گیری ها.